Zamawiający nie może odrzucić oferty na odbiór odpadów medycznych, nie wyjaśniając wcześniej, dlaczego przedsiębiorca chce je unieszkodliwiać w innym województwie – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Miejsce unieszkodliwiania odpadów medycznych to jeden z najczęściej pojawiających się punktów spornych w przetargach na ich odbiór. Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zakazuje robić to poza terenem województwa, na którym odpady zostały wytworzone (art. 20 ust. 3 pkt 2). Od tej zasady są jednak wyjątki – można wywozić odpady szpitalne poza granice województwa, jeśli nie ma w nim odpowiedniej instalacji lub nie ma ona wolnych mocy przerobowych (art. 20 ust. 6 ustawy). Problem ten pojawił się również w przetargu na odbiór odpadów z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jedna ze startujących w nim firm jako miejsce wywozu wskazała Bydgoszcz. Zamawiający uznał, że jest to niezgodne z ustawową zasadą bliskości, gdyż odpowiednia instalacja znajduje się w Łodzi, co potwierdza fakt, że właśnie ją zaproponował konkurencyjny przedsiębiorca.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała powtórzyć ocenę ofert. Jej zdaniem szpital nie miał prawa odrzucić oferty, a przynajmniej nie mógł tego zrobić bez sprawdzania, czy wykonawca miał prawo powołać się na któryś z wyjątków od zasady bliskości. Tym samym nie ziściła się przesłanka do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

„Zamawiający powinien powtórzyć czynności badania i oceny ofert i dokonać rzetelnej analizy czy lokalizacja wskazana w ofercie odwołującego spełnia wymogi zasady bliskości, o której mowa w ustawie o odpadach” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.

Odwołując się do utrwalonego orzecznictwa, skład orzekający podkreślił, że wskazana przesłanka odrzucenia oferty wymaga wykazania, na czym polega niezgodność oferty z warunkami zamówienia, poprzez wskazanie w ofercie tego, co jest sprzeczne z dokumentacją postępowania. Szpital nie uzasadnił zaś swojej decyzji, poprzestając na stwierdzeniu, że wskazanie innego niż Łódź miejsca unieszkodliwiania narusza zarówno zasady ustawy, jak i samego przetargu.

Izba przypomniała, że od zasady bliskości przepisy przewidują wyjątki, co zostało pominięte przez zamawiającego.

„Skoro zamawiający powziął wątpliwości w zakresie spełniania przez lokalizację zaproponowaną przez odwołującego zasady bliskości, powinien był podjąć odpowiednie kroki celem ustalenia czy faktycznie przesłanka do odrzucenia jego oferty zaistniała” – zauważono w uzasadnieniu wyroku.©℗

orzecznictwo