Europejska Organizacji Konsumentów (BEUC) uważa, że chińska platforma handlu internetowego Temu nie chroni swoich użytkowników z Unii Europejskiej, naruszając unijne rozporządzenie – Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Dlatego BEUC wystosowała do Komisji Europejskiej skargę na Temu. Wskazuje w niej trzy główne naruszenia. Po pierwsze, platforma e-commerce często nie przekazuje konsumentom kluczowych informacji na temat sprzedawców produktów i nie zapewnia zgodności tych produktów z prawem UE – w szczególności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa.

Drugim zarzutem jest stosowanie praktyk manipulacyjnych i zwodniczych interfejsów (dark patterns). BEUC wskazuje tu na zabiegi platformy mające skłonić konsumentów do wydawania coraz większych kwot oraz na skomplikowany proces zamykania konta – trudniejszy od rejestracji w serwisie zakupowym.

Nielegalne praktyki Temu?

Ponadto organizacja stwierdza, że wbrew wymogom DSA Temu nie udostępnia wystarczających informacji na temat swoich systemów rekomendacji i kryteriów prowadzących do proponowania użytkownikom określonych produktów.

Temu szturmem podbija Europę, ale dzisiaj chcemy rzucić światło na liczne nielegalne praktyki tej platformy, które lekceważą interesy konsumentów i które władze muszą powstrzymać – podkreśla Monique Goyens, dyrektor generalna BEUC.

Platforma zakupowa Temu – dostępna przez stronę internetową lub aplikację – weszła na rynek unijny w kwietniu 2023 r. Jak sama podaje, jej średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników na terenie UE wynosi ok. 75 mln. To dużo powyżej progu 45 mln użytkowników – wyznaczonego w DSA dla tzw. VLOP-ów, tj. bardzo dużych platform internetowych, które muszą sprostać najwyższym wymaganiom aktu.

„Ponieważ Temu już nie spełnia podstawowych obowiązków DSA jako platforma internetowa, mamy poważne wątpliwości, czy będzie w stanie spełnić nowe wymogi jako VLOP” – stwierdza BEUC w analizie poświęconej tej platformie.

Oprócz skargi do KE 17 organizacji konsumenckich należących do BEUC wystąpiło też w sprawie Temu indywidualnie do właściwych organów krajowych. Zrobiła to m.in. polska Federacja Konsumentów. Te skargi trafią ostatecznie do organu w Irlandii, bo tam znajduje się europejska siedziba Temu. Kiedy jednak Komisja zdecyduje o uznaniu tej platformy za VLOP, to zgodnie z DSA będzie mogła przejąć postępowanie wobec niej.

„Oczekujemy zatem, że KE podejmie szybkie działania i zmusi Temu do wywiązania się z nowych obowiązków jako VLOP, w tym do oceny i łagodzenia ryzyka dla konsumentów” – stwierdza BEUC.©℗

Oficjalny komentarz Temu:

Temu jest nowicjuszem w Europie – na pierwsze rynki weszliśmy nieco ponad rok temu. Przez cały ten czas uważnie słuchaliśmy opinii klientów, organów regulacyjnych i grup wspierających konsumentów. Aktywnie dostosowujemy nasze usługi do lokalnych praktyk i preferencji, a także zobowiązujemy się do pełnej zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na rynkach, na których działamy. Naszym celem jest nie tylko spełnianie minimalnych wymogów prawnych, ale dorównywanie do najwyższych standardów i najlepszych praktyk. Aby to osiągnąć, ściśle współpracujemy z naszymi zewnętrznymi sprzedawcami, organami regulacyjnymi, grupami konsumenckimi i innymi zainteresowanymi stronami.

Nasze interesy w zakresie ochrony interesów konsumentów są wspólne i zgodne. Nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów i chęć angażowania interesariuszy na całym świecie widać w naszych proaktywnych działaniach. W minionym tygodniu, Temu zawarło z niemieckim VZBV deklarację o zaprzestaniu części działań, co do których zgłoszono obawy, zobowiązując się do zajęcia się nimi. Wiele z nich jest objętych skargą BEUC. Ponadto, w poniedziałek Temu podpisało zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów z południowokoreańską Komisją Sprawiedliwego Handlu (South Korea's Fair Trade Commission), zobowiązując się do wprowadzenia kompleksowego systemu wykrywania, zapobiegania i usuwania niebezpiecznych produktów z obiegu.

Temu dąży do zapewnienia konsumentom innowacyjnych i wygodnych usług, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu ich bezpieczeństwo. Działamy uczciwie i kierujemy się wartościami, które zawsze stawiają konsumentów na pierwszym miejscu. Jesteśmy gotowi do sprawnej i sumiennej współpracy z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i zrównoważonego rozwoju platformy.

Skargę BEUC traktujemy bardzo poważnie i dokładnie ją przeanalizujemy. Mamy nadzieję kontynuować nasz dialog z odpowiednimi interesariuszami w celu poprawy usług Temu dla konsumentów. Tam, gdzie zidentyfikujemy obszary wymagające poprawy, jesteśmy chętni do współpracy w celu ulepszenia naszych usług i naprawienia wszelkich niedociągnięć. Interes konsumentów jest dla nas bardzo ważny. Dążymy do zapewnienia bezpiecznej i usługi o wysokim stopniu zaufania, która jest ceniona przez konsumentów i wnosi dla nich znaczącą wartość dodaną. Zależy nam na przejrzystości i pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Doceniamy możliwość odniesienia się do tych obaw.