Kontrahent ma wobec naszej spółki zobowiązania, których nie reguluje. Na nasz wniosek komornik zajął należący do niego lokal, który ma wystawiony na licytację. Dopóki jednak nie dojdzie do egzekucji z tej nieruchomości, nie mamy szans na odzyskanie pieniędzy z faktur, które były wystawione na tego dłużnika. Ogłoszenie o sprzedaży musi więc trafić do szerokiej grupy zainteresowanych. Czy mamy prawo wnioskować do komornika o umieszczenie ogłoszenia np. na nieruchomościowym portalu internetowym albo na portalu społecznościowym?

Egzekucja z nieruchomości, jak wynika z art. 921 i następnych kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Zajęcie przez niego nieruchomości powoduje dotkliwe skutki dla dłużnika (właściciela nieruchomości). Jak bowiem wskazuje art. 930 k.p.c., rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie, a kolejni wierzyciele dłużnika mogą przyłączyć się do prowadzonej egzekucji. Nabywca ma możliwość uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne zarówno w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Nieważne są natomiast rozporządzenia przedmiotami zajętymi wraz z podlegającą egzekucji nieruchomością.

Zajęta nieruchomość podlega sprzedaży przez licytację publiczną. Ma to potwierdzenie w art. 952 k.p.c., zgodnie z którym termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

Z kolei w art. 955 par. 1 k.p.c. postanowiono, że obwieszczenie o licytacji należy ogłosić publicznie co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem:

  • na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości,
  • w lokalu organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz
  • na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Natomiast w par. 2 wspomnianego artykułu wskazano, że na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości.

Przywołane wyżej przepisy precyzują sposób ogłoszenia o licytacji, przy czym podają tylko podstawowe cztery formy obwieszczeń, które jednak rzadko docierają do potencjalnej grupy zainteresowanych nabyciem licytacyjnym nieruchomości. Dlatego też ustawodawca w ramach art. 955 k.p.c. rozszerzył możliwość obwieszczeń m.in. na wniosek wierzyciela o inne formy przekazu, które jednak nie zostały konkretnie wskazane. Może to budzić wątpliwość dotyczącą tego, czy wierzyciel może wnioskować o umieszczenie ogłoszenia w konkretnym miejscu. Pewnych wskazówek dostarcza jednak doktryna (T. Szanciło [red.], Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II. Wyd. 2, Warszawa 2023), zgodnie z którą: „(…) dodatkowo, fakultatywną decyzją komornika – w inny sposób wnoszony przez szeroko rozumiane strony postępowania, na koszt wnioskującego (który to koszt zyskuje przymiot wydatku celowego w rozumieniu art. 770 k.p.c., jeśli ten sposób promulgacji rzeczywiście może przyczynić się do sprzedaży nieruchomości). Możliwe są np. publikacje w radiu, telewizji, sieci internetowej, innych czasopismach, czy publikatorach branżowych; odmowa uwzględnienia wnioskowanego przez strony sposobu publikacji obwieszczenia zaskarżalna jest na drodze skargi na czynność komornika”.

Z powyższego należy więc wnioskować, że jak najbardziej możliwe jest wnioskowanie o to, by komornik umieścił ogłoszenie o sprzedaży na portalu ogłoszeń z nieruchomościami czy w ogólne rozumianej sieci internetowej, do czego można zaliczyć również portale społecznoś ciowe.

Reasumując, przepisy nie precyzują, w jakiej formie można wnioskować do komornika o udostępnienie ogłoszenia w innych formach. Natomiast wnioskowanie o umieszczenie ogłoszenia m.in. na portalu internetowym nieruchomości albo społecznościowym jest jak najbardziej możliwe. Warto bowiem dodać, że celem egzekucji jest zaspokojenie wierzyciela, a organ egzekucyjny powinien podejmować działania ukierunkowane na realizację tego celu. ©℗