Chodzi np. o odpady po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i klejach, o ile masa tych przesyłek jest równa albo większa niż 1 t, albo których objętość przekracza 1 tys. l.

Nowe zadania obowiązują od 12 stycznia i wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2185). Do tej pory rejestr obejmował m.in. paliwa opałowe, mieszaniny zawierające alkohol etylowy oraz bibuły papierowe, folie formujące itp.

Dodane kody

Towary, które zostały objęte SENT (tj. Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu), są wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10) i oznaczone kodami:

 • 08 01 11 ‒ odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13 ‒ szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15 ‒ szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17 ‒ odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19 ‒ zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21 ‒ zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12 ‒ odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14 ‒ szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09 ‒ odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13 ‒ uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15 ‒ uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Zgłoszenia tych towarów odpadowych objętych przewozem musi dokonać ten, kto zleca transport. W pierwszej kolejności powinien on zarejestrować się na platformie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) w formie rozszerzonej, a następnie za każdym razem zgłaszać przejazd przesyłek zawierających wskazane w rozporządzeniu odpady. Dodatkowo przewoźnik ma obowiązek mieć urządzenie, które pozwala namierzać pojazd w czasie rzeczywistym.

Konieczność zgłaszania przewozu i obrotu dotyczy zarówno tras krajowych, eksportu, importu, jak i tranzytu przez terytorium Polski. Rozszerzenie systemu monitorowania o nowe kategorie towarów ma zwiększyć kontrolę organów państwa, np. Krajowej Administracji Skarbowej, nad potencjalnie niebezpiecznymi i szkodliwymi dla środowiska towarami oraz odpadami. Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia to ryzyko ukarania grzywną, która może wynieść nawet 20 tys. zł.

Nie wszystko się zmieniło

Nowelizacja wspomnianego aktu wykonawczego nie ma wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT ani na schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT. Nie zmieniła się obsługa zgłoszeń. Modyfikacji nie uległy także dotychczasowe przepisy rozporządzenia ministra finansów z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1596), które dotyczą odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, a które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (t.j. Dz.Urz. UE z 2020 r. L 433, s. 11). ©℗