Prowadzę małą firmę usługową. W swojej działalności wykorzystuję sprowadzony z Niemiec pojazd, który przez przeoczenie zarejestrowałem po terminie. Starosta nałożył na mnie za to karę administracyjną. Czy mogę ubiegać się o rozłożenie jej na raty?

Konsekwencje nieterminowego zarejestrowania pojazdu wskazuje art. 140mb ust. 1 prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z jego brzmieniem „kto (…) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł”. Jak z kolei podano w art. 140n prawa o ruchu drogowym, kary pieniężne w tych sprawach są nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę.

Aby odpowiedzieć czytelnikowi na pytanie o możliwość rozłożenia kar na raty, trzeba posiłkować się m.in. art. 140n ust. 6 prawa o ruchu drogowym. Postanowiono w nim, że „do kar pieniężnych, o których mowa w art. 140m–140mb, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”. W szczególności chodzi tu o art. 67a ordynacji podatkowej, w którym postanowiono, że organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Z kolei z art. 67b ordynacji podatkowej wynika, że organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a, tj.:

  • które nie stanowią pomocy publicznej;
  • które stanowią pomoc de minimis

– w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

  • które stanowią pomoc publiczną.

Pomocne w odpowiedzi na pytanie czytelnika może być też stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim zawarte w wyroku z 12 maja 2021 r. (sygn. akt II SA/Go 171/21). Sąd wyjaśnił, że „norma z art. 140n ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym odsyła do odpowiedniego stosowania działu III ordynacji podatkowej (...). Natomiast w odniesieniu do terminów przedawnienia nakładania i egzekucji administracyjnej kary pieniężnej, odsetek od zaległej administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, odpowiednio stosowane będą przepisy Ordynacji podatkowej”. Zatem przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o różne formy wsparcia w zakresie nałożonej kary przez starostę za nieterminową rejestrację pojazdu. Należy jednak podkreślić, że nie ma w tym zakresie automatyzmu, przy rozpoznawaniu wniosku będą bowiem brane pod uwagę m.in. uzasadniony ważny interes podatnika lub interes publiczny. ©℗