Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Rozwiązania zawarte w projekcie mają być podstawą realizacji rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Dotyczą one wsparcia udzielanego przez państwo w zakresie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz wprowadzenia okresowych dopłat do rat spłaty kredytów hipotecznych udzielanych na zakup pierwszego mieszkania.

Ustawa ma wprowadzać trzy rozwiązania:

  • Konto Mieszkaniowe;
  • Dopłaty do rat kredytów;
  • Dodatkową dopłatę do oprocentowania kredytu udzielanego w programie SBC.

Konto mieszkaniowe

Rozwiązanie to dotyczy systematycznego, wspieranego ze środków budżetu państwa, oszczędzania na cele mieszkaniowe dotyczące nabycia lub budowy pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na dedykowanym rachunku bankowym.

Do programu systematycznego oszczędzania będą mogły przystąpić gospodarstwa domowe, o ile osoba prowadząca gospodarstwo nie jest, i przed rozpoczęciem oszczędzania, nie była właścicielem mieszkania. W niektórych przypadkach będzie też można rozpocząć oszczędzanie pomimo posiadania prawa do mieszkania. Prowadzenie Konta Mieszkaniowego będzie należało do instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów. Instytucja taka będzie przystępowała do programu na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym ma polegać na dokonywaniu co miesiąc wpłat na rachunek. Wpłat będzie można dokonywać również na rachunek osoby małoletniej. W ustawie określone zostało, jaki ma być czas systematycznego oszczędzania na pierwsze mieszkanie. Wskazana jest także minimalną i maksymalną wysokość wpłaty na Konto. Środki, które będą wpłacane w okresie systematycznego oszczędzania środki mają zostać objęte finansowym wsparciem w formie tzw. premii mieszkaniowej. Przepisy ustawy przewidują też zwolnienie z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, obejmujące odsetki naliczane od zgromadzonych oszczędności na Koncie Mieszkaniowym.

Dopłaty do rat na pierwsze mieszkanie

Nowa ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza też zmiany w przepisach ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. W nowych przepisach przewidziany został sposób obliczania dopłaty do rat kredytu, okres udzielania kredytu i stosowania dopłat do ratudzielanych i spłacanych na warunkach określonych w ustawie. Źródłem finansowania dopłat do rat będzie istniejący w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy. Dopłaty mają być rozliczane pomiędzy BGK a bankiem kredytującym w cyklach kwartalnych. Ten filar programu to Bezpieczny Kredyt 2%.

Rozwiązania zabezpieczające inwestorów

Projekt nowej ustawy przewiduje też rozwiązania zabezpieczające inwestorów budujących mieszkania w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego czynszowego oraz najemców takich mieszkań przed konsekwencjami wzrostu obciążeń finansowych związanych ze spłatą preferencyjnego kredytu w okresie dużej zmienności i wzrostu rynkowych stóp procentowych. Do obowiązującego modelu finansowania programu SBC ma zostać wprowadzony instrument dodatkowej dopłaty do oprocentowania, zwiększającej i stabilizującej preferencyjne warunki spłaty kredytu w okresie najbliższych lat.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114).