Spółka może zbyć należące do niej przedsiębiorstwo. W szczególności ma prawo przenieść je do drugiej spółki jako wkład niepieniężny (czyli aport). Która ze spółek odpowiada w takiej sytuacji za długi powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa? Autor jest radcą prawnym w GWW.

W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu spółka przejmująca podwyższa swój kapitał zakładowy i wydaje udziały w zamian za takie wniesienie.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nabywca staje się odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zasada ta obowiązuje przy każdym rodzaju zbycia przedsiębiorstwa, w tym także przy wniesieniu go jako aportu do innej spółki.

Nabycie przedsiębiorstwa jest równoznaczne z przystąpieniem nabywcy do długów wynikających z zobowiązań pozostających w związku z jego działalnością. W stosunku zobowiązaniowym pojawia się więc drugi dłużnik (nabywca). Pierwszy z dłużników (zbywca przedsiębiorstwa) odpowiada przy tym w sposób nieograniczony. Drugi z dłużników (nabywca) odpowiada do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa. Celem takiego rozwiązania jest ochrona interesu wierzyciela, którego roszczenie pozostaje w związku z prowadzeniem zbywanego przedsiębiorstwa. W innym przypadku można by przenieść zadłużone przedsiębiorstwo na podmiot trzeci i pozbyć się w ten sposób długów.

Jednak w pewnych okolicznościach nabycie przedsiębiorstwa może nie pociągać za sobą przejęcia długów. Wierzyciel ma bowiem prawo zwolnić dotychczasowego dłużnika z zobowiązania, które przejmuje nabywca przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak wyraźnej zgody wierzyciela. Jeżeli wierzyciel jej nie wyrazi, to nabywca będzie odpowiadał za długi związane z przedsiębiorstwem – solidarnie z jego zbywcą. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 marca 2022 r. (sygn. akt V AGa 346/21).

Nabywca przedsiębiorstwa nie będzie odpowiedzialny tylko wtedy, gdy w chwili nabycia nie wiedział o zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. ©℗

Marcin Borkowski
Not. KT