Jeśli w zgłoszeniu zawarto słowny opis oznaczenia, powinien on przyczyniać się do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony, o którą się występuje. Opis nie może być jednak sprzeczny z dołączoną grafiką – orzekł Sąd UE.

Sprawa zaczęła się, gdy szwajcarska spółka Neoperl AG zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unijny znak towarowy, a konkretnie dotykowy znak pozycyjny. To rodzaj oznaczenia odbieranego za pomocą dotyku ze względu na charakter swojej powierzchni.
Przedmiotem wniosku była konstrukcja umieszczona na końcówce elementu sanitarnego przeznaczonego do odprowadzania wody. Ma ona skierowaną za zewnątrz podstawę zbudowaną z okrągłych i koncentrycznych elastycznych listewek o wysokości kilku milimetrów. Odkształcają się one przez naciśnięcie palcem.
EUIPO ocenił, że wniosek o rejestrację nie jest dostatecznie precyzyjny. Zaproponowano też przedsiębiorcy dokonanie zmiany rodzaju rejestrowanego oznaczenia na znak pozycyjny. Dotyczy on specyficznego sposobu umieszczenia lub przymocowania oznaczenia na produkcie. Gdy spółka się nie zgodziła, EUIPO wydał decyzję odmawiającą rejestracji. Jako powód wskazał brak charakteru odróżniającego znaku.
Skarga na tę decyzję trafiła do Sądu UE. Ten stwierdził, że wrażenia dotykowe, które wywołuje sporne oznaczenie, nie wynikają w sposób precyzyjny i kompletny z dołączonego do wniosku przedstawienia graficznego, lecz z jego opisu (nie jest on wymagany przy tego typu zgłoszeniach). Zdaniem sądu opis zmierza tym samym do rozszerzenia przedmiotu żądanej ochrony. A to może być podstawą do odmowy rejestracji oznaczenia.
Mimo to Sąd UE uznał, że EUIPO popełnił błąd w wydanej decyzji i postanowił ją uchylić. Problematyczne było jej uzasadnienie. Unijny organ jako podstawę do odmowy rejestracji wskazał bowiem brak charakteru odróżniającego oznaczenie. Ten aspekt – jak podkreśla Sąd UE – EUIPO powinien zbadać dopiero po stwierdzeniu, że oznaczenie stanowi znak towarowy dający się przedstawić w formie graficznej. Urzędowi nie wolno badać charakteru odróżniającego poprzez wybiórcze uwzględnianie pewnych aspektów zgłoszenia. Przykładowo, że wrażenie dotykowe oznaczenia nie odpowiada jego przestawieniu graficznemu, lecz wynika wyłącznie z jego opisu. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 7 grudnia 2022 r., w sprawie T-487/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia