„Kontynuowanie prac nad tak wadliwie i niekompletnie przygotowanym (i w sposób nieuprawniony afirmowanym przez projektodawców) projektem ustawy UD263 – potęguje stan niepewności i niepokój środowisk zainteresowanych poprawieniem stanu polskiego prawa własności przemysłowej i rozwojem naszej gospodarki” – w ten sposób liczna grupa posłów opozycji podsumowuje treść projektu nowego prawa własności przemysłowej w interpelacji skierowanej do ministra rozwoju.

Posłowie są zaniepokojeni, że choć propozycja wspomnianej regulacji została opublikowana w Rządowym Centrum Legislacji już prawie siedem miesięcy temu, to nadal nie upubliczniono żadnych stanowisk i opinii ekspertów na temat tego projektu. Zdaniem grupy podpisanej pod interpelacją, w RCL powinna więc znaleźć się oficjalna informacja o tym, że prace nad nowym prawem własności przemysłowej zostały wstrzymane.
Co więcej, zdaniem posłów większość opinii na temat opublikowanego w kwietniu br. projektu jest krytyczna. Za przykład podmiotów wskazujących liczne bolączki propozycji regulacji podano Sąd Najwyższy, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.
Wśród uwag do nowego prawa własności przemysłowej wymieniono przepisy prowadzące po raz kolejny do błędnej implementacji kilku kolejnych dyrektyw unijnych. Przykładowo poprzez odmienne sformułowanie definicji znaku towarowego, która jest – zdaniem posłów – niezgodna z art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
Zdaniem posłów w projekcie proponuje się też wadliwe rozwiązania dotyczące zasad składania podpisu równoważnego z własnoręcznym. Posłowie zwrócili również uwagę na niekompletność nowej regulacji, jako że nie skorelowano z nią prac nad niezbędnymi aktami wykonawczymi.
Autorzy interpelacji sugerują, że dalsze prowadzenie prac nad tak wadliwą propozycją regulacji jest stratą czasu. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wskazał resort rozwoju jako odpowiedni do komentowania tego typu zarzutów posłów. Ministerstwo powiedziało nam, że już pracuje nad odpowiedzią na interpelację. ©℗