Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, czyli tzw. tarczy prawnej.

Poprawki mają na celu m.in. wykreślenie przepisów dotyczących dodatkowych obowiązków sprawozdawczych fundacji, przepisów dotyczących jednoinstancyjnego załatwiania niektórych spraw oraz zmian w prawie zamówień publicznych.

Za ustawą wraz z wprowadzonymi zmianami było 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wprowadzone przez Senat poprawki usuwają przepisy, nakładające na fundacje dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec właściwego ministra, który mógłby oceniać realizację przez fundację jej celów statutowych. Senat wykreślił też przepisy zmierzające do jednoinstancyjności w niektórych sprawach m.in. z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Senatorowie wprowadzili także możliwość zmiany umów, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy w oparciu o prawo zamówień publicznych ze względu na wzrost cen materiałów i komponentów.

Ustawa wprowadza możliwość wykorzystania postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

W niektórych sprawach możliwe będzie stosowanie jednoinstancyjności, m.in. przy wpisie do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, udzielaniu zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie.

Planowane jest też prowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej. Możliwe będzie też składanie wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków.

Nowela zakłada wprowadzenie pełnej elektronizacji składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców. Możliwe będzie też składanie m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.

Planowane jest także usprawnienia procedur, w tym ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku w postępowaniu o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.