Najważniejszą rolę w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie odgrywają okoliczności faktyczne. Wynika z nich, że przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę z gminą, przy czym spółka nie uzyska środków finansowych bezpośrednio z budżetu gminy, lecz od ubezpieczyciela sprawców zdarzeń drogowych. „Łącznikiem” umożliwiającym wystąpienie przeciwko nierzetelnym ubezpieczycielom ma być umowa przelewu wierzytelności, czyli wspomnianej cesji. W kontekście postawionego pytania w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 509 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), w którym postanowiono, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że byłoby to wbrew ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Umowa z gminą