Często przedsiębiorca zagrożony upadłością chciałby sprzedać przedsiębiorstwo w całości, aby mogło ono działać dalej, uzyskując przy tym wyższą cenę za jego całość niż za poszczególne składniki w trakcie upadłości. Jak można dokonać takiej transakcji?

Agata Okorowska, radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl / Materiały prasowe
odpowiada Agata Okorowska, radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl
Jest to możliwe dzięki przygotowanej likwidacji, nazywanej też pre-packiem. Polega ona na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, jego zorganizowanej części lub istotnych składników majątkowych, na warunkach określonych we wniosku składanym wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nie ma przeszkód, aby wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został złożony w trakcie postępowania upadłościowego. Pre-pack ma dwa najważniejsze cele: korzystniejszą i szybszą spłatę wierzycieli, niż miałaby miejsce w ramach tradycyjnego postępowania upadłościowego, oraz zachowanie przedsiębiorstwa.
Największe szanse powodzenia przygotowanej likwidacji mają działania samego zadłużonego przedsiębiorcy, który zdając sobie sprawę, że czeka go upadłość, szuka inwestora gotowego kupić jego firmę. Działająca firma, nawet jeśli boryka się z problemami finansowymi, jest warta znacznie więcej jako całość niż jej poszczególne składniki majątkowe.
Ustalenie z inwestorem warunków sprzedaży powinno być poprzedzone wyceną przedsiębiorstwa jako całości bądź składnika objętego wnioskiem. Wycenę tę musi sporządzić osoba wpisana na listę biegłych sądowych.
Określenie ceny na odpowiednim poziomie jest kluczowe dla powodzenia pre-packu. Sąd musi bowiem uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, o ile cena nabycia jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w tradycyjnym postępowaniu upadłościowym, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją majątku. Założeniem pre-packu jest przejęcie przez inwestora działającej firmy jak najszybciej, co jest możliwe, o ile złoży on do depozytu sądu pełną kwotę, równą ustalonej cenie. Nabywcą firmy upadłego może być także osoba z nim spokrewniona lub podmiot powiązany, co daje szansę na utrzymanie rodzinnego biznesu. ©℗
Not. KT