Wzmocnienie kompetencji rad nadzorczych (RN) wprowadzi – już od 13 października – nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). W istotny sposób zmieni ona zasady organizacji prac rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, co będzie miało wpływ nie tylko na działalność samych rad, lecz także na organizację całych spółek oraz ich zarządów.
Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie mechanizmów i zasad wzmacniających pozycję rady nadzorczej w kontekście jej obowiązków nadzorczych. Ważne jest to, że rada będzie mogła żądać informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień na temat funkcjonowania spółki od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę, jak też wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Dodatkowo przedmiotem żądania RN mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Co prawda obecnie rada również może domagać się przedstawienia takich dokumentów, ale nie ma skutecznego narzędzia do egzekwowania tego żądania. Jest to wykorzystywane przez zarządy, które często wydłużają termin wywiązywania się ze wspomnianego obowiązku.