W czwartek Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Przepisy mają uprościć obowiązki sprawozdawcze firm dotyczące regulowania płatności na rzecz kontrahentów i usprawnić postępowania przed UOKiK w sprawach o opóźnione płatności.

Za nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych głosowało 438 posłów, przeciw był 1, nikt nie się wstrzymał od głosu.

Odrzucono obie poprawki opozycji. KO proponowała, by zmienić wzór określający wysokość kary administracyjnej nakładanej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zobowiązania opóźnione do 30 dni, a tym samym zmniejszyć ich wymiar. Z kolei poprawka Polski 2050 zmierzała do przywrócenia w treści ustawy zapisu o tym, że w uzasadnionych przypadkach prezes UOKiK może odstąpić od wymierzenia kary.

Nowelizacja upraszcza i doprecyzowuje obowiązek sprawozdawczy dotyczący praktyk płatniczych. Wyłączono ze sprawozdań świadczenia z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, świadczenia przedawnione, a także świadczenia między spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej. Ponadto, zwolniono z obowiązku sprawozdawczego publiczne podmioty lecznicze i spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych. Wydłużono też termin na złożenie sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia.

Uregulowano kwestię składania korekty sprawozdania – trzeba je skorygować, jeśli choć w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10 proc. wartości. Do korekty trzeba będzie dołączyć uzasadnienie.

Nowelizacja zmienia też zasady karania za nadmierne opóźnianie się z płatnością. Wprowadzono m.in. nowy wzór, według którego będzie liczona maksymalna kara za przeterminowane zobowiązanie.

Ponadto, wprowadzono instytucję tzw. wezwań miękkich. Prezes UOKiK będzie mógł, bez wszczynania postępowania, wystąpić do przedsiębiorcy zalegającego z płatnością o wyjaśnienia.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.(PAP)