W specyfikacji przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina wykorzystano koncepcję programową przygotowaną wcześniej przez jedną z firm, która chciała ubiegać się o to zamówienie. Jednocześnie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) zaznaczyła ona, że nie doradzała zamawiającemu ani w inny sposób nie była zaangażowana w przygotowanie zamówienia. Oświadczenie takie jest składane, by zapobiec zakłóceniu konkurencji. Wykonawca, który uczestniczy w przygotowaniu przetargu, może bowiem mieć informacje, które będą go stawiały w uprzywilejowanej pozycji. Zamawiający poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Firma doprecyzowała, że owszem, opracowała wcześniej koncepcję programową, ale na potrzeby innego zamówienia, które miało być udzielone w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dlatego też uznała, że trudno mówić o uczestnictwie w przygotowaniu przetargu na stworzenie samej dokumentacji projektowej.
Konkurencyjne firmy w odwołaniach wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej domagały się wykluczenia wspomnianego wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji, które wprowadzały w błąd zamawiającego. Skład orzekający uwzględnił ten zarzut. Uznał, że wykonawca powinien w JEDZ potwierdzić udział w przygotowaniu postępowania.