Chodzi o ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, która w ostatnich dniach została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561). Postanowiono w niej znieść część specjalnych przepisów utworzonych na czas pandemii dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.
Specustawa covidowa (czyli ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) pozwoliła, by w okresie pandemii doroczne walne zgromadzenia w spółdzielniach nie odbywały się i mogły zostać zwołane dopiero po upływie sześciu tygodni od końca stanu zagrożenia epidemicznego. Wydłużono też kadencję rad nadzorczych – do czasu zwołania pierwszego walnego.