Walne zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych będą musiały zostać zwołane do 30 czerwca 2023 r. I to nawet w tych przypadkach, w których kadencja rady nadzorczej została wydłużona ze względu na pandemię COVID-19. Tak nowe przepisy rozumie Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSMRP), zatem należy przyjmować, że właśnie tak będą postępować poszczególne spółdzielnie. Najprawdopodobniej ustawodawca chciał osiągnąć inny efekt, ale niewłaściwie zredagował przepisy.

Chodzi o ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, która w ostatnich dniach została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561). Postanowiono w niej znieść część specjalnych przepisów utworzonych na czas pandemii dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.
Specustawa covidowa (czyli ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) pozwoliła, by w okresie pandemii doroczne walne zgromadzenia w spółdzielniach nie odbywały się i mogły zostać zwołane dopiero po upływie sześciu tygodni od końca stanu zagrożenia epidemicznego. Wydłużono też kadencję rad nadzorczych – do czasu zwołania pierwszego walnego.
Parlamentarzyści uznali niedawno, że czas przepisy o prawie do niezwoływania walnych zgromadzeń zlikwidować. Tak też uczynili. Tyle że wcale nie przyspieszy to organizacji walnych i przeprowadzenia wyborów. Powód? „Ponownie znajdzie zastosowanie przepis art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. W sytuacji wejścia w życie ustawy zmieniającej po 30 czerwca 2022 r. oznaczać to będzie co do zasady obowiązek zwołania walnego zgromadzenia nie później niż do 30 czerwca 2023 r.” – wyjaśnia ZRSMRP w informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej.
Wskazuje też, że w przypadku korzystania przez radę nadzorczą spółdzielni z przedłużonej kadencji koniec tejże nastąpi w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie ustawy. Czyli, jeśli władze nie zwołają walnego przed czerwcem 2023 r. – właśnie wtedy.
Sposób zredagowania przepisów pozostawiał wiele do życzenia, co przyznawali pytani przez DGP eksperci i praktycy, gdy opisywaliśmy ustawę na etapie prac parlamentarnych („Prezesowskie fotele w spółdzielniach wydają się nie do zdarcia”, DGP z 21 czerwca 2022 r.).
Przykładowo Grzegorz Jakubiec, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w Warszawie, uważał, że te spółdzielnie, które nie organizowały walnych zgromadzeń lub głosowań w formie pisemnej, muszą je zwołać w ciągu sześciu tygodni od dnia ogłoszenia lipcowej ustawy. Te zaś, które w tym roku zorganizowały walne zgromadzenia, mają czas na zwołanie posiedzenia do końca czerwca 2023 r.
Już wiadomo, że zdaniem ZRSMRP takiego rozróżnienia nie ma. Przepis nowelizacji dotyczący spółdzielni wejdzie w życie na początku września.
Etap legislacyjny
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw