Ważna jest data, w której pozwolenie na korzystanie z usługi wodnej stało się ostateczne. Jeżeli stało się to – jak wynika z opisu – przed 23 listopada 2019 r., kiedy przepis dotyczący naliczania opłat za usługi wodne się zmienił, wówczas nie ma obowiązku ponoszenia takiej opłaty. Takie stanowisko zajmują sądy administracyjne, a tym np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III OSK 4809/21).
Zmiana przepisów