Zastąpienie dotychczasowego opustowego systemu rozliczeń prosumentów tzw. modelem sprzedażowym (net-billing) to kluczowe założenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2376), która wchodzi w życie w piątek, 1 kwietnia. Jednak ci, którzy zostali prosumentami do czasu wejścia ustawy w życie, mogą pozostać w systemie opustowym przez 15 lat.
Prosumenci, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, też mają być objęci dotychczasowym systemem opustów.