W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Jednym z nich jest system CEPiK 2.0, którego wdrożenie, mimo upływu lat, nadal jest pieśnią przyszłości.

Tym razem ma zostać zmieniony m.in. art. 100aa ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) w ten sposób, by minister właściwy ds. informatyzacji mógł zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, „zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i trzymaniem” systemu obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców oraz Centralną Ewidencję Pojazdów. Zlecenia tego będzie można dokonać na rzecz dwóch podmiotów: wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.), czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy ds. informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego – czyli w praktyce Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Obecnie takie rozwiązanie istnieje tylko w stosunku do Centralnej Ewidencji Kierowców.
– W celu poprawnego wdrożenia CEPiK 2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich – tłumaczył poseł Robert Gontarz, poseł sprawozdawca projektu. Ten formalnie jest projektem poselskim, choć nikt nie ma złudzeń co do tego, że został przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji (oprócz zmian dotyczących CEPiK dokument przewiduje też rozwiązania dotyczące Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej).
Inna sprawa, że w opinii Biura Analiz Sejmowych umożliwienie ministrowi cyfryzacji pominięcie prawa zamówień publicznych przy zlecaniu realizacji zadań związanych z rozbudową i utrzymaniem CEPiK 2.0 może być niezgodne z prawem unijnym.
Z kolei zmiana w art. 73d i 75e kodeksu drogowego przewiduje, że organy zajmujące się rejestracją pojazdów będą korzystały z jednej centralnej bazy danych pojazdów, zamiast setek rozproszonych w starostwach.
Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zmiany dotyczą m.in. dodania nowych definicji „pojazdu bezemisyjnego” oraz „bezemisyjnego pojazdu ciężkiego” czy zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkowe kilogramy z racji zastosowania technologii takiego paliwa. Te będą określane na podstawie dokumentacji dostarczanej przez producenta w momencie homologacji pojazdu. Zmiany dotyczą także wymogów co do prędkościomierzy używanych w motorowerach. Planuje się ponadto doprecyzowanie wymagań co do przestrzeni przeznaczonej dla pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim.©℗