Tym razem ma zostać zmieniony m.in. art. 100aa ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) w ten sposób, by minister właściwy ds. informatyzacji mógł zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, „zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i trzymaniem” systemu obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców oraz Centralną Ewidencję Pojazdów. Zlecenia tego będzie można dokonać na rzecz dwóch podmiotów: wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.), czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy ds. informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego – czyli w praktyce Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
Obecnie takie rozwiązanie istnieje tylko w stosunku do Centralnej Ewidencji Kierowców.