Najem powierzchni nie jest tożsamy z zapewnianiem siedziby czy adresu prowadzenia działalności. Tak wynika z interpretacji resortu finansów dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów stała się działalnością regulowaną, a podmioty ją prowadzące powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru.
Zmiana wynika z tzw. ustawy AML, czyli ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1132). Zgodnie z tym aktem wykonywanie czynności na rzecz spółek lub trustów obejmuje m.in. zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Kwestie te mogą mieć istotne znaczenie dla branży deweloperskiej. Chodzi o to, czy spółki deweloperskie też mają obowiązek wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów, jeśli w ramach swojej działalności udostępniają lokal innej spółce, np. na podstawie umowy najmu lub gdy adres takiego lokalu jest udostępniany, również na podstawie umowy najmu, np. spółkom zależnym na potrzeby zapewnienia im, wymaganego przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, adresu siedziby.
Z powodu braku oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej regulacji Polski Związek Firm Deweloperskich wystąpił do Ministerstwa Finansów o interpretację.
W odpowiedzi dla związku MF wskazało: – Najem powierzchni nie jest pojęciem tożsamym z zapewnianiem siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług.
Jak wyjaśnił resort, przepis dotyczy więc sytuacji, w których usługa tworzy coś więcej niż zwykły najem powierzchni, bo zapewnia siedzibę czy adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
– Dlatego możemy potwierdzić, że sam najem powierzchni biurowej wraz z możliwością korzystania z adresu siedziby (lub korespondencyjnego) nie wypełnia przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 pkt 16 lit. c ustawy, i tym samym nie spełnia definicji instytucji obowiązanej – wskazało MF.
W ocenie radcy prawnego PZFD Przemysława Dziąga „generalnie przedstawiona interpretacja nie jest całkowicie jednoznaczna, niemniej jednak daje pewne argumenty, aby przyjąć, iż zapewnianie adresu siedziby/adresu korespondencyjnego połączone z faktycznym wynajmem powierzchni biurowej nie powinno być traktowane jako działalność regulowana na rzecz spółek i trustów”.
Zastrzega też, że wyjaśnienia te nie mają mocy wiążącej, mogą jednak stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną dla członków PZFD.