Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów stała się działalnością regulowaną, a podmioty ją prowadzące powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru.
Zmiana wynika z tzw. ustawy AML, czyli ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1132). Zgodnie z tym aktem wykonywanie czynności na rzecz spółek lub trustów obejmuje m.in. zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.