Dwa lata temu, aby pomóc przedsiębiorcom turystycznym, którzy z powodu pandemii nie mogli zrealizować wycieczek, uruchomiono Turystyczny Fundusz Zwrotów, który wypłacał na wniosek przedsiębiorcy pieniądze turystom za niezrealizowane wyjazdy. Była to swoista pożyczka, którą teraz przedsiębiorcy mają spłacić w 72 miesięcznych ratach; 31 grudnia 2021 r. oraz 21 stycznia 2022 r. minęły terminy spłaty pierwszych rat. Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca ma kłopoty ze spłatą tych czy kolejnych rat, istnieje możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu spłaty?
W przypadku nieopłacenia w terminie należnych rat Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa pisemnie organizatora turystyki do wykonania obowiązków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu UFG jest uprawniony do dochodzenia należnych rat wraz z odsetkami. W przypadku niedochowania terminu określonego w wezwaniu UFG występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat. Jeżeli przed wydaniem decyzji administracyjnej przedsiębiorca spełni swoje obowiązki ustawowe, to postępowanie zostanie umorzone. Nie ma zatem formalnej drogi złożenia wniosku o odroczenie terminu, jednak ścieżka zapewniająca możliwość uregulowania płatności przez organizatora turystyki istnieje i pozwala na uregulowanie zobowiązania bez najsroższej konsekwencji również na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Na razie z danych UFG wynika, że większość sumy wszystkich pierwszych rat zobowiązanych przedsiębiorców (ok. 90 proc.) została przekazana na rachunek wskazany przez fundusz. Stosunkowo nieduża jest grupa przedsiębiorstw, które mają problemy ze zgromadzeniem odpowiednich środków na spłaty. Oczywiście każda sprawa jest indywidualna, dlatego z dużą uwagą Ministerstwo Sportu i Turystyki analizuje sytuację i dokonuje oceny z punktu widzenia regulatora rynku.