Na II kwartał 2022 r. zaplanowano przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych. Zapowiedziane przepisy przewidują m.in. zwolnienie radców prawnych i adwokatów z obowiązku zdawania egzaminu na rzecznika patentowego w zakresie wiedzy z prawa oraz z części egzaminu kwalifikacyjnego obejmującego konieczność sporządzenia pisma procesowego oraz opinii. Projektodawcy argumentują, że zdawanie tej części egzaminu jest niepotrzebne, skoro prawnicy wykazali się znajomością prawa własności przemysłowej oraz umiejętnością tworzenia dokumentów już na etapie egzaminów zawodowych, do których wcześniej podchodzili. Rzecznicy patentowi krytykują ten pomysł.
Trudna materia