Adam Usiądek, adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, Kancelaria JDP
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można obecnie odnaleźć dwa projekty rządowe zmieniające m.in. ustawę o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Pierwszy z nich (projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, nr UC86) dotyczy implementacji tzw. Dyrektywy Omnibus, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Drugi (projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny, nr UC53) dotyczy implementacji tzw. dyrektywy DCD, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, zwanej również dyrektywą cyfrową oraz tzw. dyrektywy SGD, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zwanej również dyrektywą towarową. Powyższe regulacje dotyczą zmian technologicznych zachodzących w handlu na przełomie ostatnich lat (handel elektroniczny) i wyzwań z tym związanych.
Prace przyspieszają