Grzegorz Matejczuk, adwokat, były członek Krajowej Izby Odwoławczej
Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu jest jedną z kluczowych zasad zamówień publicznych. Na gruncie poprzedniego prawa zamówień publicznych (p.z.p.) została ona wyrażona w art. 22a ust. 1a, zgodnie z którym „zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. W obecnym stanie prawnym zasadę tę w sposób tożsamy wyraża art. 112 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).