Nie, miasto nie może pobierać czynszów dzierżawnych za pośrednictwem inkasentów. Inkaso jest przyporządkowane tylko poborowi podatków oraz opłat lokalnych przez gminy. W przypadku podatku od nieruchomości ustawodawca stworzył taką możliwość jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). W art. 6 ust. 12 u.p.o.l. postanowiono, że rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Z kolei w przypadku tzw. opłat lokalnych uprawnienie to zapisano w art. 19 pkt 2 u.p.o.l., gdzie postanowiono m.in., że rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także może wprowadzić obowiązek prowadzenia przez nich ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej.

Tylko należności publicznoprawne