Z art. 555 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wynika, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Tę odpowiedzialność określa się mianem rękojmi. Zgodnie zaś z art. 5561 k.c. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Znaczenie ma także art. 560 par. 1 k.c., w którym postanowiono, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
O istocie prawa do odstąpienia od umowy wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 22 stycznia 2020 r. (sygn. akt I Aga 34/19). Zauważył, że uprawnienia zarówno do odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, jak i do obniżenia jej ceny z tego powodu mają charakter uprawnień kształtujących prawo, realizowanych przez złożenie oświadczenia woli wobec adresata. Jeżeli więc nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jest to roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. Konsekwencją odstąpienia od umowy może być więc obowiązek zwrotu zapłaconej kwoty. Ma to zresztą potwierdzenie w art. 494 par. 1 zd. 1 k.c., z którego wynika, że „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć”.