Wspólnie startujący w przetargu muszą dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty specjalne oświadczenie, z którego wynika, które konkretnie roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Takie oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. składane ma być w przypadku, gdy zamawiający stawia warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy albo dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Dla porównania: przepisy starego p.z.p. dawały wykonawcom całkowitą swobodę, który z nich jaki zakres rzeczowy zamówienia będzie realizował w trakcie wykonywania wspólnej umowy, a więc ‒ co oczywiste ‒ żadnych oświadczeń nie składano. Wykonawcy wciąż nie rozumieją celu nowej regulacji i przyczyn wprowadzenia obowiązku składania w postępowaniach nowego oświadczenia o podziale zadań w trakcie wykonywania umowy. Zadają więc liczne pytania dotyczące realizacji tego obowiązku.

o to pytają wykonawcy