Część mieszkańców wystąpiła do zarządu stowarzyszenia z prośbą o wymianę bramy na nową (pieniądze na taką inwestycję są). Uważają, że nowa, niezawodna brama jest niezbędna, gdyż chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci. Osiedle położone jest przy ruchliwej powiatowej ulicy. Kurierzy i inni kierowcy poprzez zepsutą, otwartą bramę wjeżdżają z impetem, a dzieci wychodzą poza jego teren, niebezpiecznie zbliżając się do ulicy. Czy zarząd może samodzielnie podjąć decyzję o wymianie bramy na nową? Czy taka decyzja przekracza czynności zwykłego zarządu? Czy wartość inwestycji ma tu znaczenie? Czy do jej przeprowadzenia potrzebne są oświadczenia osób zalegających z wpłatami, że będą partycypować w kosztach tej inwestycji? Czy zarząd ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na osiedlu?
Z opisu można wnioskować, że zarząd stowarzyszenia pełni w istocie funkcję zarządcy osiedla. Zatem jest to umowna forma pełnienia zarządu nieruchomościami, co z założenia jest dopuszczalne w przypadku części wspólnych. Zarządzanie działalnością stowarzyszenia należy rozumieć jako kierowanie działalnością tego podmiotu określoną w ustawie i statucie, reprezentowanie go w tym zakresie. Z zarządzaniem wiąże się więc możność decydowania o prowadzonej działalności. Uprawnienie to przysługuje danej osobie będącej organem jednoosobowym albo członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem (np. zarządowi) – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 818/09.