Przed wejściem w życie nowelizacji k.s.h. przekształcenie spółki było procedurą trwającą często ponad trzy miesiące. Usunięcie, poza kilkoma wyjątkami, obowiązku badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta znacznie przyspieszyło cały proces. Przede wszystkim spółka przekształcana nie ma obowiązku złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia, oczekiwania na postanowienie o wyznaczeniu biegłego oraz samą opinię biegłego. Zazwyczaj ten właśnie etap trwał najdłużej.
Obecnie spółka przygotowuje plan przekształcenia, który przedstawia wspólnikom, a już kilka dni po podpisaniu go wspólnicy mogą udać się do notariusza w celu podjęcia uchwały o przekształceniu. Wówczas pozostaje już tylko oczekiwanie na rejestrację przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W praktyce pozwala to przeprowadzić cały proces nawet w miesiąc.