Pod koniec kwietnia rozpocznie się rozliczanie subwencji finansowych, jakich Polski Fundusz Rozwoju udzielił w zeszłym roku ponad 350 tys. przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Procedura przewiduje, że przedsiębiorca otrzyma z banku propozycję oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, który to dokument – po jego uprzednim uzupełnieniu i ewentualnej modyfikacji – będzie musiał złożyć do PFR w ustalonym terminie, tj. nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej i nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia mu subwencji. Na skutek złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia fundusz wyda – odpowiednio – decyzję:
Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, powinna zostać udostępniona przedsiębiorcy w terminie 15 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu (przy czym w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu).