Zamierzam wziąć udział w przetargu zorganizowanym na podstawie nowego prawa zamówień publicznych. Zamawiający wymaga zaświadczenia o niekaralności. Złożyłem wniosek o wydanie zaświadczenia do Krajowego Rejestru Karnego, ale nie został on przyjęty. Jak zatem należy sformułować treść zapytania o karalność? W szczególności jaka powinna w nim być podana podstawa prawna?

Wejście od 1 stycznia 2021 r. w życie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe p.z.p.) spowodowało, że w przetargach wszczynanych po tej dacie wykonawcy powinni co do zasady składać zamawiającym informacje z Krajowego Rejestru Karnego, które są dostosowane do podstaw wykluczenia przewidzianych przez nowe p.z.p.
Wykonawcy obecnie często pytają jednak, czy mogą nadal posługiwać się informacjami z KRK, w których treści są przywołane poprzednio obowiązujące przepisy (art. 24) ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: stare p.z.p.) z 2004 r. Zasadniczo zaświadczenie o niekaralności powinno być w swojej treści skorelowane z procedurą przetargową, w której jest składane. Dlatego w przetargu wszczętym jeszcze w ubiegłym roku faktycznie można posługiwać się takimi dokumentami, natomiast w przypadku wszczętych już w 2021 r. powinno posługiwać się zaktualizowanymi zaświadczeniami.
6 miesięcy zachowują aktualność zaświadczenia o niekaralności z KRK wydawane uczestnikom przetargów o zamówienie publiczne
Co jednak w przypadku posłużenia się w nowym przetargu starymi informacjami z KRK? W sumie wszystko zależy od treści odpowiedzi z rejestru na zapytanie. Standardem jest odpowiedź, z której wynika, że dana osoba nie figuruje w ogóle w KRK. W tej sytuacji praktycznie bez większego znaczenia jest, jakie przepisy były przywołane w zapytaniu. Skoro dana osoba w ogóle nie znajduje się w rejestrze, to bez względu na to, czy nowe, czy stare p.z.p. było powołane w treści zapytania, wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.
A jak należy sformułować treść zapytania o karalność, aby była dostosowana do nowego p.z.p.? W przypadku gdy zapytanie do KRK dotyczy środka karnego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (popularnie „KRK podmiotu zbiorowego”), we wniosku trzeba wskazać art. 108 ust. 1 pkt 4 nowego p.z.p., aczkolwiek informacje zawarte na stronach internetowych niektórych sądów (np. Sądu Okręgowego w Częstochowie) wskazują, że we wnioskach o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym nie ma obowiązku podawania podstawy prawnej (można pozostawić niewypełnione pkt 4 i 5 zapytania).
Z kolei w przypadku zapytania dotyczącego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta najszerszy wariant to wskazanie na art. 108 ust. 1 pkt 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 3 nowego p.z.p.
W przypadku zapytania do KRK dotyczącego wykonawcy będącego osobą fizyczną najszerszy wariant to art. 108 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b nowego p.z.p. Jak wynika z informacji od przedsiębiorców, zapytania z ogólnym przywołaniem nowego p.z.p. czy też samego art. 108 lub 109 (bez wskazywania konkretnego ustępu czy punktu tych przepisów) nie są przyjmowane – o czym należy pamiętać.
Przepisy nowego p.z.p. przewidują, że aktualne są informacje pozyskane z KRK do sześciu miesięcy przed ich złożeniem na wezwanie zamawiającego. Przepisy starego p.z.p. wskazywały także na sześć miesięcy, ale liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu.
Podstawa prawna
• art. 108 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464; nowe p.z.p.)
• art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; stare p.z.p.)