Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wzmacnia kompetencje organu antymonopolowego, z drugiej strony zwiększa poziom ochrony stron postępowania, czyli przedsiębiorców i osób fizycznych – ocenił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nowelizacja ma implementować do polskiego prawa zapisy dyrektywy ECN+. Unijne przepisy zakładają ujednolicenie kompetencji krajowych urzędów ochrony konkurencji i wyposażenie ich w najważniejsze instrumenty proceduralne służące skutecznemu wykrywaniu naruszeń prawa antymonopolowego zarówno na szczeblu europejskim, jak i na rynkach krajowych - przypomniał Urząd. Jak podkreślił Chróstny, cytowany w poniedziałkowym komunikacie UOKiK, część założeń dyrektywy ECN+ jest już obecna w polskim prawie, ale niektóre obszary wymagają dostosowania i doprecyzowania.

Jak wskazał, bardzo istotna będzie współpraca przy egzekwowaniu kar pieniężnych. „W tej chwili napotykamy trudności w ściąganiu kar finansowych od podmiotów, które nie mają siedziby na terenie Polski lub nie posiadają w naszym kraju wystarczających aktywów. Dzięki implementacji dyrektywy ECN+ i nowelizacji polskich przepisów jeszcze łatwiejsza będzie egzekucja kar od podmiotów zarejestrowanych w Państwach Członkowskich UE” – powiedział Chróstny.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, opiniowaniu i konsultacjach publicznych. Zakłada on m.in. zmiany w programie łagodzenia kar leniency. Jedną z nich ma być wyłączenie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej dla osób fizycznych działających na rzecz przedsiębiorcy, który skorzystał z tego programu. Zmienione mają też być przepisy dotyczące przeszukań, według UOKiK, zgodnie z zapisami ECN+. Proponowane zmiany przewidują, że przeszukania są prowadzone wspólnie przez funkcjonariuszy policji i pracowników Urzędu. W tej chwili przepis mówi o przeszukaniu prowadzonym przez policję, w którym może być obecny pracownik UOKiK.

Zmienić się ma również sposób nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie współpracują z Prezesem UOKiK na etapie gromadzenia materiału dowodowego lub też przekazują nieprawdziwe informacje oraz dopuszczają się naruszeń związanych z kontrolą i przeszukaniem. Dotychczas za te praktyki groziła sankcja do równowartości 50 mln euro. Po zmianie ustawy ma to być kara do 3 proc. obrotu w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Zmiana jest spowodowana wymogami dyrektywy, która nakazuje, aby sankcje pieniężne za te konkretne naruszenia były nakładane proporcjonalnie do światowego, całkowitego obrotu przedsiębiorstw.

Jak zaznaczył UOKiK, dyrektywa wprowadza również okresowe kary pieniężne. Zgodnie z projektem ustawy mają one wynosić do 5 proc. dziennego obrotu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym ich nałożenie. Projekt ustawy zakłada, że sankcje te będą groziły m.in. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK lub związanych z nimi wyroków sądowych.

Implementacja dyrektywy zakłada również, że każdy ma obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK żądanych informacji lub dokumentów. W tej chwili zobligowani do tego są jedynie przedsiębiorcy lub ich związki. Projekt nowelizacji przewiduje otwarty katalog podmiotów, które mogą być adresatami żądania.

Jak zaznaczył UOKiK komunikacie, implementacja dyrektywy ECN+ i zmiana przepisów antymonopolowych będą tematem międzynarodowej konferencji online organizowanej we wtorek przez UOKiK razem z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW. Zaproszeni eksperci prawa antymonopolowego omówią m.in. kwestię zapewnienia niezależności krajowemu organowi ochrony konkurencji, zmiany w programie łagodzenia kar leniency, nowe zasady nakładania sankcji oraz stosowania uprawnień dochodzeniowych. Przedmiotem dyskusji będą również rozwiązania służące skuteczniejszemu stosowaniu unijnego prawa konkurencji w ramach współpracy krajowych organów ds. konkurencji państw członkowskich UE. Gościem specjalnym konferencji będzie profesor William E. Kovacic z Uniwersytetu Georga Waszyngtona oraz Anna Vernet, kierująca wydziałem odpowiedzialnym za kwestie ECN+ w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.