Jedną z podstawowych zasad polskiego systemu ochrony środowiska jest zasada, że zanieczyszczający płaci. Ma ona swoje umocowanie m.in. w art. 7 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338; dalej: p.o.ś.). Środkiem prawnym służącym realizacji ww. zasady są opłaty za korzystanie ze środowiska, które mają stanowić ekwiwalent za emisję zanieczyszczeń. Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 p.o.ś. ponoszone są one m.in. za emisję gazów lub pyłów do powietrza. Co do zasady obowiązek ponoszenia opłat ma bardzo szeroki zakres obowiązywania.
Kogo dotyczy obowiązek?