Kodeks postępowania cywilnego wymaga, aby w pierwszym piśmie procesowym w sprawie wskazać imię i nazwisko lub nazwę strony pozwanej, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres. Innymi słowy, trzeba oznaczyć pozwanego. Musi to zrobić powód, a jeżeli uchybi swojemu obowiązkowi, pozew zostanie mu zwrócony.
Trudne poszukiwania donosiciela