Stare p.z.p. w przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych nakładało na zamawiających obowiązek żądania wnoszenia wadiów przez podmioty przystępujące do postępowań. Natomiast nowe przepisy dają zamawiającym prawo podjęcia w tym zakresie własnej decyzji. Inaczej mówiąc: jeśli zamawiający uzna, że wymóg wniesienia wadium nie jest konieczny, to może z niego zrezygnować – analogicznie jak dotychczas w przypadku zamówień o wartościach krajowych. Należy przy tym wskazać, że podjęcie decyzji odnośnie do wymagania wadium jest suwerennym uprawnieniem zamawiającego, a skorzystanie z niego nie daje wykonawcom prawa kwestionowania dokonanego wyboru w drodze środków ochrony prawnej.
Warto zauważyć, że dotychczas w praktyce najczęściej problematyczne były przypadki, gdy w postępowaniu dopuszczano składanie ofert częściowych, a wartości poszczególnych części były relatywnie niewielkie (np. przetargi na leki szpitalne). W takiej sytuacji suma wartości wszystkich części zamówienia powyżej progów unijnych nakładała na zamawiających obowiązek wymagania wnoszenia wadiów – przy czym dla poszczególnych zadań często były to kwoty wręcz symboliczne.