Od 1 stycznia 2021 r. wykonawcy zyskali szerszą niż dotychczas możliwość korzystania z odwołań. Zniesiony został m.in. katalog czynności, na które dopuszczalne jest odwołanie się w zamówieniach o wartości krajowej. W konsekwencji wykonawcy mogą wnosić do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołania od wszelkich czynności i zaniechań, jakich dopuścił się zamawiający, i to niezależnie od wartości zamówienia.
Ponadto w nowych przepisach dopuszcza się odwołanie od zaniechania przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne lub zorganizowania konkursu, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Umożliwia to m.in. odwołanie się od niezgodnego z nowym prawem zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) zmodyfikowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.