Niestety obowiązujące regulacje prawne nie przewidują takich możliwości. Gmina wprawdzie może finansować oświetlenie różnych obiektów, np. ulic czy placów na jej obszarze, lecz dotyczy to tylko tych nieruchomości, które pozostają w jej władaniu. Tak wynika m.in. z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, w którym postanowiono, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Podobny wniosek wynika z art. 18 ust. 1 pkt 3 prawa energetycznego, który stanowi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy m.in. ulic, placów oraz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Gmina nie ma zatem ani obowiązku, ani nawet możliwości uczestniczenia w kosztach finansowania oświetlenia na terenach prywatnych, do których nie dysponuje żadnym tytułem prawnym. Nie zmienia tego okoliczność, że z terenów spółki korzystają mieszkańcy. Aspekt celowości czy użyteczności nie jest bowiem wyznacznikiem dla możliwości domagania się wsparcia od gminy.
Reklama
Warto przy tym dodać, że gmina wydatkuje środki publiczne i nie może ich – co do zasady – angażować w nieruchomości podmiotów trzecich. Tym bardziej nie może uczestniczyć w finansowaniu kosztów oświetlenia obiektów położonych na nieruchomości stanowiącej własność prywatną. W podobnym tonie wypowiedziała się niedawno Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. W piśmie z 9 listopada 2020 r. (znak: RP.0441/86/44/1/2020; źródło: bip.gdansk.rio.gov.pl) stwierdziła, że gmina ma obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego jedynie w zakresie określonych przytoczonymi wyżej ustawami, czyli zasadniczo chodzi o ulice czy place gminne, względnie inne obiekty publiczne, ale niestanowiące własności prywatnej.
Zatem nie ma możliwości, aby gmina uczestniczyła w ponoszeniu kosztów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Spółce pozostaje poszukiwanie alternatywnych sposobów zmniejszenia kosztów. Może ona np. wystąpić do burmistrza lub wójta z inicjatywą wprowadzenia na jej rzecz zwolnienia w podatku od nieruchomości. Skoro bowiem omawiana parcela zajmuje znaczny obszar, to zwolnienie z daniny podatkowej niewątpliwie może stanowić dla niej wymierną pomoc ekonomiczną, pozwalającą zrekompensować przynajmniej częściowo koszty oświetlenia.
Podstawa prawna:
• art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378),
• art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833).