kwota przekazywana przy zawarciu umowy. Ma na celu prawidłową realizację zobowiązań stron. Jeżeli umowa nie zostanie wykonana uprzednia wpłata zadatku budzi następujące konsekwencje:
1. strona, która zadatek otrzymała może od umowy odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego, a otrzymany zadatek zachować.
2. strona, która dała zadatek może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W przypadku prawidłowej realizacji umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Gdy zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Przy rozwiązaniu umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej nie obowiązuje. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Reklama

Podstawa prawna: Art. 394 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2016.380)