ekspektatywa odrębnej własności lokalu oznacza roszczenie zbywalne wynikające z uregulowań ustawy prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Roszczenie to dotyczy ustanowienia odrębnej spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, z którą spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu i powstaje z chwilą, gdy z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Ekspektatywa podlega egzekucji, co oznacza, że może przejść na osoby trzecie.

Istnieje możliwość scedowania ekspektatywy wierzytelności na inne podmioty.