Młodociany w prawie pracy to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia.

Młodocianego można zatrudniać na podstawie zwykłej umowy o pracę, należy jednak pamiętać o ograniczeniach w wykonywaniu określonych prac przez osoby młodociane. W praktyce oznacza to, że osoba młodociana może wykonywać prace lekkie niepowodujące zagrożenia dla jego życia i zdrowia, a także dla rozwoju psychofizycznego. Młodociany może być zatrudniany do prac, których celem jest zarobek, ale muszą być spełnione określone warunki. Musi wcześniej uzyskać kwalifikacje zawodowe. Normalny stosunek pracy można także zawrzeć z młodocianym, który zakończył przygotowanie przed uzyskaniem pełnoletności.

Podpisanie umowy

Z młodocianym, którego się zatrudnia, należy podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Powinna ona określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania i miejsce, sposób dokształcania teoretycznego, a także wysokość wynagrodzenia.
Młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest szczególnie chroniony. Jego umowa może być wypowiedziana tylko w ściśle określonych okolicznościach, np. ogłoszenie upadłości lub likwidacja firmy, stwierdzenie nieprzydatności do pracy w kierunku, w którym przebiega przygotowanie zawodowe, niewywiązywanie się młodocianego z umowy (brak dokształcania). Wypowiedzieć umowę młodocianemu można także wtedy, gdy reorganizacja zakładu uniemożliwia dalsze zatrudnianie takiego pracownika.

Uprzywilejowana pozycja

Młodociany korzysta z uprzywilejowanych rozwiązań w zakresie czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych (m.in. nie może pracować w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, uczęszczający do szkoły ma wolne w okresie ferii).

Tomasz Zalewski

Podstawa prawna
Art. 190–206 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).