Firma zatrudniła zleceniobiorców do wykonania zlecenia w innym mieście, niż znajduje się siedziba spółki. Zamierza wprowadzić do regulaminu wynagradzania możliwość zakupu przez zleceniobiorców noclegu w hotelu po cenie niższej niż detaliczna. Koszty noclegu będą częściowo finansowane przez zleceniodawcę, a częściowo potrącane z wynagrodzenia zlecenio biorcy. Czy dofinansowanie będzie zwolnione ze składek?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób z nimi współpracujących stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo.

Wyjątki od zasady oskładkowania przychodu określono w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie). W opisywanej sytuacji można rozważyć zastosowanie wyjątku określonego w par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, zgodnie z którym podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, ale polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Zgodnie bowiem z par. 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia jego przepisy stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.

Zdaniem ZUS w tego typu sprawach wyjątek ten nie będzie miał jednak zastosowania. W interpretacji z 12 stycznia 2024 r., znak DI/200000/43/1214/2023, zakład stwierdził, rozpatrując podobną do opisywanej wyżej sprawę, że świadczenie w postaci zakupu na rzecz zleceniobiorców miejsc noclegowych i udostępnianie im tych miejsc nie może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 26 w zw. z par. 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. Jest to bowiem świadczenie niepieniężne na rzecz zleceniobiorców, o którym stanowi par. 3 rozporządzenia, podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej przez ustawodawcę, w sytuacji gdy przedsiębiorca w swoich przepisach o wynagradzaniu nie określił wysokości ekwiwalentu pieniężnego za świadczenia pieniężne w naturze.

Zgodnie z par. 3 rozporządzenia wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnianie lokalu mieszkalnego, to ‒ dla lokali w hotelach ‒ w wysokości kosztu udokumentowanego przez hotel rachunkami.

W związku z taką konstrukcją przepisów ZUS uznał, że opisywane dofinansowanie powinno zostać oskładkowane. ©℗