Przedstawiamy najważniejsze informacje i terminy dla klientów biur rachunkowych

NOWOŚCI W PRAWIE
OD 13 LUTEGO
Elektronizacja przemieszczeń wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej
Elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD) od 13 lutego 2023 r. zastąpi dotychczas stosowany uproszczony dokument towarzyszący (UDT). Jest to konsekwencja wejścia w życie części przepisów ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2427; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707), która implementuje dyrektywę Rady (UE) 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającą ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 58, s. 4). Stosowanie e-SAD będzie obowiązkowe, w przypadku gdy przemieszcza się, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
  • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707),
  • alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego.
Od 13 lutego 2023 r. nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł dokonać jedynie podmiot mający status uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego. W tym celu konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego numeru akcyzowego. Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy i numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego nadawane są na wniosek podmiotu złożony do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wniosek o nadanie numeru należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Uwaga! Do nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, rozpoczętych przed 13 lutego 2023 r. i niezakończonych do tego dnia, stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
obowiązki i uprawnienia
OD 1 LUTEGO
Minimalna składka zdrowotna
Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego (tj. 1 lutego).
W związku z tym:
  • za styczeń 2023 r. najniższa podstawa wymiaru składki nadal wynosi 3010 zł (czyli minimalne wynagrodzenie z 2022 r.), a minimalna składka to 270,90 zł;
  • nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3490 zł, stanowi najniższą podstawę wymiaru składki dopiero od składek należnych za luty 2023 r. i będzie obowiązywać aż do końca stycznia 2024 r.; w tym okresie minimalna składka to 314,10 zł.
Tyle samo wynosi minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (mimo że dla nich co do zasady składka wynosi 4,9 proc. a nie 9 proc. podstawy wymiaru składki).
Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców stosujących kartę podatkową, bo dla nich podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci przedsiębiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.
Uwaga! Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do 3600 zł.
DO 20 LUTEGO
Wybór formy opodatkowania w 2023 r.
Oświadczenie o wyborze ryczałtu lub liniowej 19-proc. stawki PIT trzeba złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. Jeżeli więc pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2023 r. został osiągnięty w styczniu, to podatnik ma czas na złożenie takiego oświadczenia do 20 lutego 2023 r. W takim samym terminie należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania. Nie trzeba natomiast zawiadamiać urzędu skarbowego, jeżeli pozostaje się przy dotychczasowej formie opodatkowania.
Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Uwaga! Za późno jest już na rezygnację z opodatkowania w formie karty podatkowej. W tym przypadku obowiązywał bowiem inny termin – 20 stycznia 2023 r.
DO 28 LUTEGO
Wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r.
Do końca lutego 2023 r. konieczne jest wpłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. Wynika to z art. 30 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180; dalej: Polski Ład 2.0). Obowiązek wpłaty w tym terminie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należnego za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. nie dotyczy podatników, którzy przed końcem lutego 2023 r. złożyli zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową.
Z kolei PIT-28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2022 r.) i PIT-28S (analogiczny formularz przeznaczony dla przedsiębiorstw w spadku) należy złożyć w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Przed zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład 2.0 zeznania PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

przykładowy wzór informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do ppk

…………….………………………
miejscowość i data
………………………
………………………
dane firmy
(podmiotu zatrudniającego) ………………………………..
.....................................
imię i nazwisko
(osoby zatrudnionej)
………………………….
…………………………...
adres zamieszkania
………………………
PESEL
INFORMACJA O WZNOWIENIU DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK
Ze względu na złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, informuję, że od 1 kwietnia 2023 roku będą dokonywane wpłaty do PPK na rachunek PPK ww. osoby zatrudnionej, chyba że ponownie zostanie złożona deklaracja o rezygnacji z ich dokonywania.
Jeżeli przed 1 kwietnia 2023 roku osoba zatrudniona ukończy 55. rok życia, to wpłaty do PPK będą dokonywane na jej rachunek PPK od 1 kwietnia 2023 roku wyłącznie na jej wniosek złożony do 28 lutego 2023 roku.
Wynika to z art. 23 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).
................................................………………………….
data i podpis (podmiotu zatrudniającego)
Potwierdzenie otrzymania
…………………………....................
data i podpis (osoby zatrudnionej) ©℗
Autozapis do pracowniczych planów kapitałowych
Zgodnie z art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46), podmiot zatrudniający jest zobowiązany co cztery lata – od 1 kwietnia – wznowić dokonywanie wpłat do PPK za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając nową deklarację podmiotowi zatrudniającemu. Przy czym wcześniej – do końca lutego – podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.
Uwaga! Automatycznie zapisywani do PPK są tylko pracownicy w wieku 18‒55 lat.
28 lutego 2023 r. to także ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Pierwsze wpłaty zostaną naliczone i pobrane już od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r. Nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK osoba zatrudniona/uczestnik PPK może złożyć już 1 marca 2023 r. Jeśli pracownik złoży rezygnację z oszczędzania w PPK po pobraniu wpłat, ale przed przekazaniem ich instytucji finansowej, to pracodawca będzie musiał dokonać korekty naliczonych składek, a składka pracownika zostanie zwrócona (niezbędna będzie korekta listy płac).
Kolejne ponowne autozapisy do PPK będą miały miejsce w 2027 r., w 2031 r. itd. Terminy autozapisu są stałe dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od daty wdrożenia PPK.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 2 lutego 2023 r.