1. rozliczenie inwentaryzacji
Jednym z warunków sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego jest przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji. O ile przeprowadzenie spisów z natury najczęściej nie leży w gestii biura rachunkowego, o tyle inwentaryzację pozostałych składników aktywów i pasywów zwykle przeprowadzają same służby księgowe. Biuro rachunkowe szykując się do przygotowania sprawozdania, musi zatem sprawdzić, czy posiada dokumentację związaną z przeprowadzaniem spisów zapasów, kasy czy środków trwałych (jeśli ich inwentaryzacja była na koniec 2021 r.). Konieczne jest posiadanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych wraz ze wskazaniem decyzji co do sposobu ich rozliczenia. To kierownik jednostki podejmuje decyzję, które różnice inwentaryzacyjne zostaną zaliczone do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych, które skorygują koszty działalności podstawowej jednostki, a które będą roszczeniami wobec pracowników lub innych osób, które przyczyniły się do ich powstania. Przypomnieć należy, że bez względu na datę podjęcia decyzji przez kierownika jednostki różnice inwentaryzacyjne rozlicza się na ostatni dzień roku obrotowego.