Biura rachunkowe nie mogą zajmować się doradztwem podatkowym, chyba że usługi te świadczy bezpośrednio doradca podatkowy. „Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych” to czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2117). Są one zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu tej ustawy (art. 2 ust. 2) i objęte zakresem ubezpieczenia ustalonym dla tych podmiotów.
Nie obejmuje tych czynności również obowiązkowe ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które dotyczy wyłącznie usług, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (zgodnie z art. 76a ust. 1 tej ustawy). Nie ma wśród nich udzielania porad, opinii i wyjaśnień. Ponadto z obowiązku ubezpieczenia OC zwolnione są biura rachunkowe, które prowadzą tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów, a także te, które wypełniają deklaracje podatkowe, o ile nie mają uprawnień np. doradcy podatkowego.