Naszym klientem jest osoba fizyczna, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Zamierza ona zaliczyć do środków trwałych laptop nabyty przed rozpoczęciem tej działalności (w listopadzie 2019 r.) za kwotę 7999 zł. Czy może to zrobić, a następnie jednorazowo zamortyzować ten środek trwały?
Amortyzacji podlegają m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty ‒ o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Są to środki trwałe.