TEMAT: Sprzedaż towaru zagranicznemu klientowi, który nie ma obowiązku rozliczania WNT

PROBLEM: Jak wykazać transakcję w nowej strukturze JPK_V7M(2)

Obsługiwany przez nasze biuro przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) prowadzi działalność gospodarczą od 1 listopada 2021 r. Przedsiębiorca sprzedał francuskiej firmie X skórzany portfel za kwotę 615 zł brutto (kwota netto: 500 zł, VAT: 115 zł). Nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej we Francji, ale nie ma w tym kraju obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) odpowiadającego WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT. Cena zawierała koszty wysyłki do Francji. Towar został wydany kurierowi (działającemu w imieniu i na rachunek przedsiębiorcy) 19 stycznia 2022 r. wraz z wystawioną tego dnia fakturą. Przesyłka dotarła do firmy X 24 stycznia 2022 r. Przedsiębiorca otrzymał zapłatę przelewem na rachunek bankowy 20 stycznia 2022 r. Sprzedaż nie została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, a udokumentowana wyłącznie fakturą. Sprzedaż portfela nie była opodatkowana na zasadach marży ani nie była przedmiotem licytacji (aukcji). Przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w Polsce. Dla przedsiębiorcy jest to pierwsza w 2022 r. wewnątrz wspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) dla klienta z Francji (w roku ubiegłym do Francji taka sprzedaż nie wystąpiła). Przedsiębiorca rozlicza WSTO dla klientów z Francji w Polsce, gdyż nie składał zawiadomienia VAT-29. Klient biura rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć WSTO dla firmy X z Francji na gruncie VAT i PIT?
VAT
Przez WSTO – stosownie do art. 2 pkt 22a ustawy o VAT – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:
a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub
b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub
c) podmiotem niebędącym podatnikiem
– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.
W analizowanej sprawie przedmiotem dostawy był skórzany portfel (tj. towar niebędący ani nowym środkiem transportu, ani towarem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT), który był wysyłany na rzecz dostawcy (tj. przedsiębiorcy) z Polski do Francji (oba te kraje są państwami członkowskimi UE) na rzecz francuskiej firmy X (podatnika podatku od wartości dodanej we Francji, który nie ma obowiązku rozliczania we Francji WNT, odpowiadającego WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT). Zatem spełnione są warunki, aby dostawę tę uznać za WSTO.
Należy zatem ustalić miejsce tej dostawy towarów. Stosownie do art. 22a ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.
Zawarte w art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy o VAT wyłączenia stosowania art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT w omawianym przypadku nie znajdą zastosowania, ponieważ sprzedaż portfela dla francuskiej firmy X nie była opodatkowana na zasadach marży, ani nie była przedmiotem licytacji (aukcji). Jednakże art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT nie ma zastosowania, ponieważ zostały spełnione warunki określone w art. 22a ust. 1 ustawy o VAT:
1) przedsiębiorca ma siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w Polsce;
2) sprzedany towary jest wysyłany z Polski (tj. z państwa UE siedziby dostawy) na terytorium Francji (tj. innego państwa UE);
3) suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium Francji, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego, tj. 2022 r. ani w poprzednim roku podatkowym (tj. 2021) kwoty 42 000 zł.
Dostawca, do którego ma zastosowanie art. 22a ust. 1 ustawy o VAT, może wskazać jako miejsce dostawy miejsce, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT (zob. art. 22a ust. 3–11 oraz art. 28p i 28q ustawy o VAT). Przedsiębiorca nie składał jednak zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania przy WSTO oraz świadczeniu usług elektronicznych (formularz VAT-29).
Zatem skoro do WSTO nie stosujemy art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT, to miejsce opodatkowania tej dostawy należy ustalić według art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Oznacza to, że dostawę portfela należy opodatkować w Polsce.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W analizowanej sprawie do dostawy towaru doszło 19 stycznia 2022 r., tj. z chwilą wydania towaru kurierowi. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika jednak, że zapłatę za sprzedany towar przedsiębiorca otrzymał przelewem na rachunek bankowy 20 stycznia 2022 r., czyli nie otrzymał zaliczki, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.
Cena brutto (615 zł) za sprzedany towar (przedmiotowy portfel) zawierała koszty wysyłki towaru kurierem, a zatem podstawą opodatkowania jest kwota netto od tej dostawy tj. 500 zł. Dla dostawy skórzanego portfela właściwa jest podstawowa stawka VAT wynosząca obecnie 23 proc. (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Należny VAT wyniesie zatem 115 zł (500 zł x 23 proc.).
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość podlega obowiązkowemu udokumentowaniu fakturą – stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT – chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (tj. procedury unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług). Faktura ta powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Wystawienie faktury 19 stycznia 2022 r. było zatem prawidłowe.
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W analizowanym przypadku nabywcą był francuski podatnik VAT (firma X), tak więc sprzedaż nie podlega zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej.
Przedsiębiorca powinien wykazać dostawę w ramach WSTO (opodatkowaną w Polsce) w JPK_V7M za styczeń 2022 r. W pliku tym podstawę opodatkowania w wysokości 500 zł należy wykazać w polu K_19 (Ewidencja) oraz w polu P_19 (Deklaracja), a podatek należny w wysokości 115 zł należy w polu K_20 (Ewidencja) oraz w polu P_20 (Deklaracja).
Uwaga! Fakturę dokumentującą przedmiotową wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość za okresy od stycznia 2022 r. ujmujemy z oznaczeniem procedury „WSTO_EE” (par. 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie JPK VAT). W świetle przedstawionego stanu faktycznego przedmiotową fakturę dokumentującą dostawą tych towarów ujmujemy w ewidencji JPK_V7M bez pozostałych żadnych oznaczeń procedur i bez kodów GTU, a także bez oznaczenia „FP”. Za okresy od stycznia 2022 r. obowiązuje wersja JPK_V7M(2). ©℗
PIT
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Za datę powstania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o PIT – uważa się (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p ustawy o PIT) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
W analizowanej sprawie przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży portfela będzie uzyskana kwota netto, tj. 500 zł. Przychód z tej sprzedaży powstał 19 stycznia 2022 r.
Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynikają koszty uzyskania przychodów związane z dostawą tego towaru, a zatem na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że dochód (podstawę obliczenia PIT) stanowi przychód uzyskany ze sprzedaży tego towaru. Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku liniowego, a zatem należny PIT od tej usługi wyniesie 95 zł (500 zł x 19 proc.).
Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stosownie do par. 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury. Przychód ze sprzedaży portfela w wysokości 500 zł powinien zatem zostać ujęty w kolumnie 7 i 9 podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie wystawionej faktury. ©℗
Schemat rozliczenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość do Francji* ©℗
1. JAKI PODATEK
VAT:
Podstawa opodatkowania wg stawki 23 proc.: 500 zł
Podatek należny wg stawki 23 proc.: 115 zł (500 zł x 23 proc.)
Podatek naliczony: nie wystąpi (brak informacji w stanie faktycznym)
PIT:
Przychody: 500 zł
Koszty uzyskania przychodów: nie wystąpią (brak informacji w stanie faktycznym)
Dochód: 500 zł (z uwagi na brak informacji o kosztach uzyskania przychodów)
Zaliczka PIT: 95 zł (500 zł x 19 proc.).
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK
JPK_V7M(2): podstawa opodatkowania według stawki 23 proc. (pola K_19 i P_19) – 500 zł oraz podatek należny według stawki 23 proc. (pola K_20 i P_20) – 115 zł.
PIT:
Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak uwzględnić przychody ze sprzedaży tego towaru w kwocie 500 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT za styczeń 2022 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w PIT-36L.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
JPK_V7M: 25 lutego 2022 r.
PIT-36L: 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. to niedziela, a 1 maja 2023 r. to święto)
* w schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności
Podstawa prawna
art. 9, art. 19a ust. 1 i 8, art. 22, art. 22a, art. 28p, art. 28q, art. 41 ust. 1, art. 106b ust. 1 pkt 2 do art. 106i ust. 1, art. 111 ust. 1, art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 196)
par. 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2382)
art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 64)
par. 11 ust. 3 pkt 1 i załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)