Wprowadzone przez Polski Ład nowe zasady rozliczania podatków dochodowych oraz obliczania składki zdrowotnej będą sporym wyzwaniem zarówno dla wielkich spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie sposób przedstawić wszystkich zmian, zwracamy więc uwagę przede wszystkim na te o największym znaczeniu.

Nowości w prawie:
od 1 stycznia
Składka zdrowotna na nowych zasadach
Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2427), czyli podatkowa część Polskiego Ładu, likwiduje możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku – dotyczy to wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki, czyli zarówno pracowników, zleceniobiorców, emerytów, jak i przedsiębiorców. Co istotne, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 r. za grudzień 2021 r. nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do końca ubiegłego roku.
Co ważne, po zmianach wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców będzie zależna od ich dochodu bądź przychodu. Będzie ona wynosić 9 proc. podstawy wymiaru, ale dla płacących liniowy PIT będzie to 4,9 proc. Podstawą będzie co do zasady dochód z działalności gospodarczej (czyli różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami ich uzyskania) pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu nie może być jednak niższa od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. taka minimalna składka wyniesie 270,90 zł (9 proc. x 3010 zł).
Natomiast u ryczałtowców podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie wynosić:
 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia wg GUS przy przychodach rocznych nieprzekraczających 60 000 zł,
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia wg GUS przy przychodach rocznych wyższych niż 60 000 zł, ale nieprzekraczających 300 000 zł,
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia wg GUS przy przychodach rocznych powyżej 300 000 zł.
Ponadto od 1 stycznia 2022 r. podmiot wypłacający wynagrodzenie osobie pełniącej funkcję na mocy aktu powołania będzie musiał zgłosić tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczać i opłacać składki na to ubezpieczenie.
W związku ze zmianami podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność od stycznia 2022 r. zmieniają się też wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą też musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.
Nowości w ubezpieczeniach społecznych
Polski Ład zmienia także terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej. Począwszy od składek należnych za styczeń 2022 r., będą one płacone do:
 • 5. dnia następnego miesiąca – przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
 • 15. dnia następnego miesiąca – przez płatników składek posiadających osobowość prawną;
 • 20. dnia następnego miesiąca – przez pozostałych płatników składek (w tym przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje również część przepisów ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1621). Po zmianach przez nią wprowadzonych objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym albo chorobowym nastąpi tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. A więc nie będzie już możliwe objęcie tymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie. Ponadto od nowego roku nieterminowe opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie będzie już przyczyną ich ustawania. Przy czym zmianę tę stosuje się już do składki za grudzień 2021 r., której termin płatności przypada w styczniu 2022 r.
Uwaga! Osoba, która od 1 grudnia 2021 r. będzie chciała zrezygnować z ubezpieczeń dobrowolnych, będzie musiała wyrejestrować się (na dokumencie ZUS ZWUA). Do rezygnacji nie wystarczy nieopłacenie składek za grudzień.
Nowe przepisy umożliwią zachowanie ciągłości ubezpieczeń dobrowolnych, gdy składki nie będą opłacone lub będą opłacone po terminie. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie (wniosek US-9) nadal można składać za okresy przed 1 stycznia 2022 r. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
Ponadto nowelizacja z 24 czerwca 2021 r. wprowadza zmiany dotyczące obowiązków płatnika, m.in. nie będzie on mógł złożyć deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego płatnik po upływie pięciu lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie. Złożone później dokumenty nie zostaną przez ZUS przyjęte.
Rewolucja w podatkach dochodowych
Wprowadzone przez Polski Ład nowe zasady rozliczania podatków dochodowych oraz obliczania składki zdrowotnej będą sporym wyzwaniem zarówno dla wielkich spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie sposób przedstawić wszystkich zmian, zwracamy więc uwagę przede wszystkim na te o największym znaczeniu.
I tak: Polski Ład podwyższa od 2022 r. kwotę dochodu wolnego od PIT – wyniesie ona 30 000 zł rocznie (zamiast 8000 zł). Ponadto z 85 528 zł do 120 000 zł wzrośnie próg skali podatkowej, powyżej którego dochody są opodatkowane stawką 32 proc.
Niekorzystne zmiany polegające na braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku ma zniwelować nowa ulga dla klasy średniej. Będzie ona przysługiwać pracownikom oraz przedsiębiorcom rozliczającym się według zasad ogólnych (według skali podatkowej). W przypadku podatników osiągających przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy płatnik będzie pomniejszać dochód (będący podstawą obliczenia podatku) o określoną kwotę wyliczoną z zastosowaniem wzorów określonych w ustawie o PIT. Przy czym warunkiem zastosowania ulgi będzie przychód zatrudnionego mieszczący się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie. Naliczanie ulgi będzie obowiązkiem pracodawcy jako płatnika zaliczki na PIT – z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o nienaliczanie tej ulgi. W tym przypadku nie został określony urzędowy formularz, można więc posłużyć się przygotowanym przez nas przykładowym wzorem wniosku. Płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. [wzór]

przykładowy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej*

…………….……………………… …………….………………………
imię i nazwisko
..................................
miejscowość i data
………………...........………….
adres zamieszkania
…………………...............……
PESEL
…………...............……………
dane firmy (płatnika)
WNIOSEK
O NIEPOMNIEJSZANIE PRZEZ PŁATNIKA DOCHODU
O KWOTĘ ULGI DLA PRACOWNIKÓW
Ja niżej podpisany wnioskuję na podstawie art. 32 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2430) o niepomniejszanie w …..…… roku dochodu o kwotę miesięcznej ulgi dla pracowników wynikającej z art. 32 ust. 2a ww. ustawy.
………………………….
Podpis
* Wniosek należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego, ponieważ nie będzie on przechodził automatycznie na kolejne lata podatkowe.
Co istotne, ulgę dla klasy średniej pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych będą mogli uwzględnić w zeznaniu rocznym, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.
Pojawiły się także nowe zwolnienia z PIT, z których mogą skorzystać:
 • rodzice co najmniej czwórki dzieci,
 • seniorzy, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenia bądź prowadzić firmę,
 • osoby powracające z zagranicy.
Każda z ww. osób odliczy od przychodu 85 528 zł, przy czym jeżeli podatnikowi będzie przysługiwało zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota wolna od podatku dla wszystkich tych przychodów nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł.
Zwolnienia te dotyczą przychodów:
 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym, lub według stawki 5 proc. PIT właściwej dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia powyższe zwolnienia, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie. Oświadczenie jest składane przez podatnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu.
Obniżone zostały stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych m.in. dla osób wykonujących określone zawody medyczne – do 14 proc. (zamiast dotychczasowych 17 proc.) – oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12 proc. (wcześniej 15 proc.).
Firmy będą mogły skorzystać z nowych ulg, tj. na prototyp, robotyzację, zwiększenie sprzedaży, innowacyjnych pracowników, pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji oraz konsolidacjnej.
Ponadto w 2022 r. atrakcyjniejszy stanie się estoński CIT, ponieważ m.in. zniknie limit przychodowy, który ograniczał krąg podmiotów mogących skorzystać z tego rozwiązania. Z kolei minimalny podatek dochodowy w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania zapłaci podatnik CIT będący spółką lub podatkową grupą kapitałową, a także zakład zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce, jeżeli wykaże stratę podatkową ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykaże udział dochodów w przychodach z tego źródła nie większy niż 1 proc.
Uwaga! Nowy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami – 8 tys. zł zamiast dotychczasowych 15 tys. zł – będzie miał zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2023 r., ponieważ pierwotny termin jego obowiązywania przewidziany w Polskim Ładzie został przesunięty o rok.
Zmiany w VAT
Od początku 2022 r. funkcjonuje Krajowy System e-Faktur (KSeF) utworzony na podstawie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076). KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, a korzystanie z niego będzie na razie dobrowolne. Zachętą do wystawiania faktur ustrukturyzowanych ma być przede wszystkim skrócenie terminu zwrotu nadwyżki VAT z 60 do 40 dni dla podatników, którzy będą wystawiać faktury wyłącznie za pośrednictwem KSeF.
Uwaga! Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagać akceptacji odbiorcy faktury. Jeżeli ten nie wyrazi zgody, to faktura ustrukturyzowana będzie mogła być przesłana takiemu podmiotowi w postaci z nim uzgodnionej.
Ponadto w nowelizacji z 29 października 2021 r.:
 • umożliwiono podatnikom wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi bądź otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 • zniesiono obowiązek zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
 • zniesiono obowiązek umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta” oraz wskazywania przyczyny korekty.
Z kolei Polski Ład wprowadza nową możliwość szybkiego zwrotu VAT (w 15 dni) dla tzw. podatników bezgotówkowych. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy po spełnieniu określonych warunków dotyczących m.in. poziomu otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych oraz wartości sprzedaży nabitej na kasie fiskalnej online.
Ponadto ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419) wprowadza od 1 stycznia 2022 r. elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów. W efekcie wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.
Wyższe wynagrodzenie minimalne
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. poz. 1690) od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.
OD 17 stycznia
Kolejna tarcza antykryzysowa
Od 17 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wprowadzone przez rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 2371).
Przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. (RDZ-B7) od 17 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. tylko elektronicznie przez:
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.
Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca musi też spełnić następujące warunki:
 • rodzaj jego przeważającej działalności na 31 marca 2021 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD:
– 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
– 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
– 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek, był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.;
 • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.;
 • przedsiębiorca przekazał do 28 lutego 2022 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania).
Z kolei przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Przy czym wniosek o to świadczenie (RSP-DD7) mogą złożyć – tylko elektronicznie – najwcześniej 17 stycznia 2022 r., a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe, jeśli:
 • ma przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
 • rodzaj jego przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w par. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2371). Z zależności od rodzaju tej działalności świadczenie przysługuje jednokrotnie (m.in. fryzjerzy), dwukrotnie (np. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), czterokrotnie (muzea), pięciokrotnie, m.in. restauracje i inne palcówki gastronomiczne), a nawet sześciokrotnie (te same rodzaje działalności, które pozwalają skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za grudzień 2021 r.);
 • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), jaki przedsiębiorca uzyskał w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek, był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.;
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. i z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19), to ZUS pomniejszy liczbę świadczeń postojowych, o które przedsiębiorca może wystąpić na podstawie rozporządzenia zmieniającego Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r.
OD 1 lutego
Uszczelnienie zakazu handlu w niedzielę
Wchodząca w życie 1 lutego 2022 r. ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 1891) ma na celu przede wszystkim uniemożliwienie dalszego nadużywania regulacji, które pozwalają na prowadzenie handlu w niedziele i święta. I tak wyłączenie placówek pocztowych spod zakazu handlu uzależniono od pocztowego charakteru przeważającej działalności placówki. Co istotne, określono też, że przeważająca działalność (na potrzeby stosowania wyłączeń spod zakazu handlu) oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 955), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293). Jednocześnie na placówki handlowe korzystające z określonych rodzajów wyłączeń spod zakazu handlu nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy będzie miał prawo żądać od przedsiębiorcy przedłożenia ww. ewidencji. Za brak prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu placówki, jak również za prowadzenie tejże ewidencji w sposób niezgodny z przepisami będzie grozić kara grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.
Ponadto po zmianach przedsiębiorca będący osobą fizyczną (który prowadzi handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek) będzie mógł korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Osoby te nie mogą być jednak pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.
Ważne obowiązki:
OD 1 stycznia
Prowadzanie ksiąg rachunkowych
Z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106) wynika, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170) są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r., jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2021 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Dlatego na 2022 r.jest to średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2021 r., który wynosił 4,5941 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2021). Tym samym limit przychodów za 2021 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2022 r. wynosi 9 188 200 zł (2 000 000 euro × 4,5941 zł/euro).
DO 15 stycznia
Inwentaryzacja
Firmy prowadzące księgi rachunkowe muszą zakończyć inwentaryzację aktywów, w stosunku do których ustawa o rachunkowości przewidywała możliwość przeprowadzenia prac między początkiem ostatniego kwartału roku a właśnie 15. dniem roku następnego. Termin ten dotyczy tych spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Rozliczanie inwentaryzacji powinno się zakończyć do dnia zamknięcia ksiąg za rok objęty ww. inwentaryzacją.
DO 31 stycznia
ZFŚS
Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający na 1 stycznia 2021 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, muszą do końca stycznia poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego, jeśli chcą skorzystać z tej możliwości.
Informacje i deklaracje podatkowe
31 stycznia mija termin na przekazanie do urzędu skarbowego:
 • PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 r.);
 • PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2021 r.);
 • PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 r.);
 • PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2021 r.);
 • PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2021 r.);
 • CIT-6AR (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2021 r., składana przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych);
 • CIT-10Z (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, oraz od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wypłaconych za 2021 r. zagranicznym osobom prawnym);
 • CIT-6R (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, wypłaconych za 2021 r. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP);
 • CIT-11R (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR);
 • ZAW-RD (zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych).
ZUS IWA
Informację o danych za 2021 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) trzeba złożyć do 31 stycznia 2022 r. Musi to zrobić płatnik składek, który:
 • przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacał składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
 • w poprzednim roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie),
 • 31 grudnia poprzedniego roku był wpisany do rejestru REGON.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 29 grudnia 2021 r.
ikona lupy />
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna