We wtorek na połączonym posiedzeniu komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, komisji praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisji ustawodawczej Senatu odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem noweli jest dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK)z 28 lutego 2012 r.

Chodzi o art. 114 ust. 1a ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on ZUS zmniejszyć wysokość emerytury czy renty, a nawet pozbawić tego świadczenia, jeśli po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej prawo do niego okaże się, że dowody, na których decyzja była oparta, nie dawały podstaw do przyznania emerytury lub renty albo do ustalenia takiej jej wysokości.

TK orzekł, że możliwość pozbawiania prawa do emerytury wskutek uznania, że przedstawione dowody nie dawały podstaw do ustalenia tego prawa, narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Trybunał nie zakwestionował co do zasady potrzeby weryfikacji prawomocnych decyzji rentowych. Za niezgodne z konstytucją uznał natomiast nieograniczone uprawnienie do weryfikowania także decyzji wydanych wskutek błędów organu rentowego, do których świadczeniobiorcy w żadnej mierze się nie przyczynili.

Teraz nowelą ustawy zajmie się Senat. (PAP)