Z komunikatu resortu finansów po wideokonferencji ECOFIN-u wynika, że tematem spotkania było podsumowanie działań podjętych w reakcji na skutki wywołane przez COVID-19 i wzmocnienie ożywienia gospodarczego w UE. Ministrowie rozmawiali też o budżecie UE oraz o podjęciu działań wzmacniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

"Pozytywnie oceniamy szybkie uzgodnienie propozycji utworzenia instrumentu SURE, czyli mechanizmu pożyczkowego na finansowanie działań na rzecz ochrony pracowników i miejsc pracy. Liczymy też na szybkie zakończenie prac dotyczących utworzenia przez Europejski Bank Inwestycyjny funduszu wsparcia finansowania MSP w Unii" - powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Jego zdaniem to ważny element naprawy gospodarek w państwach członkowskich. "Jednak dotychczasowe działania są niewystarczające dla zapewnienia długoterminowego wzrostu w całej UE i poszczególnych państwach członkowskich. W tym zakresie istotną rolę może i powinien odegrać budżet unijny, w tym poprzez politykę spójności jako główne narzędzie inwestycyjne" – dodał minister.

W komunikacie wyjaśniono, że propozycja wieloletniego budżetu unijnego jest już na stole negocjacyjnym, ale wymaga dostosowania do nowej rzeczywistości koronawirusowej. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje zmian w tym zakresie, w powiązaniu z planem naprawy gospodarczej UE, pod koniec maja.

Ponadto Komisja Europejska przedstawiła plan działań wzmacniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML/TF). Według resortu finansów tego rodzaju zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla systemu finansowanego UE, stąd potrzeba usunięcia słabości w systemie AML/TF.

"Polska popiera działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego, tak na poziomie krajowym, jak i unijnym i pozytywnie ocenia niektóre elementy propozycji Komisji Europejskiej. Wymagają one jednak dalszych pogłębionych analiz, co pozwoli uwzględnić specyfikę poszczególnych rynków oraz zapewni, że proponowane zmiany przyniosą rzeczywistą wartość dodaną" - uważa ministerstwo finansów.

Dodano, że w ramach promowania dobrych praktyk w tym zakresie poza Unią Europejską, Komisja przedstawiła także zmiany w metodologii określania państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają braki w krajowych przepisach służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Właściwa identyfikacja państw prezentujących ryzyka w obszarze AML jest istotnym elementem wspólnego podejścia do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu - podsumowano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał