Negocjacje płacowe w poszczególnych spółkach grupy energetycznej Tauron są następstwem ramowego porozumienia, podpisanego 8 czerwca ub. roku przez prezydium działającej w grupie Rady Społecznej z zarządem spółki.

Jak podała w piątek Solidarność, w części spółek rozmowy płacowe zostały już zakończone - przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych ustalili z zarządami tych firm wysokość jednorazowej premii, którą pracownicy otrzymają w tym roku, lub - jak w spółce skupiającej aktywa ciepłownicze grupy - porozumieli się co do wysokości podwyżki wynagrodzeń.

W ubiegłorocznym ramowym porozumieniu zapisano m.in., że w 2017 i w 2018 roku pracownicy otrzymają jednorazową premię, której wysokość zostanie uzgodniona przez związki działające w poszczególnych spółkach oraz pracodawcę.

W zatrudniającej ponad 6,6 tys. osób spółce Tauron Wydobycie, do której należą kopalnie węgla kamiennego w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, uzgodniono, że do końca czerwca pracownicy otrzymają jednorazową premię - średnio 1850 zł brutto na pracownika. Wysokość premii dla poszczególnych osób będzie zróżnicowana ze względu na liczbę przepracowanych dniówek oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Jak poinformował szef Solidarności w spółce Waldemar Sopata, dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji kwota bazowa do obliczenia wysokości premii wyniesie 2130 zł brutto, dla pracowników zatrudnionych w ciągu technologicznym (np. w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla) 1950 zł brutto, a dla pozostałych pracowników 1792 zł brutto.

"Mimo zróżnicowania tej kwoty, premia wypłacona w poszczególnych grupach i tak będzie wyższa niż w zeszłym roku" – skomentował przewodniczący. Pracownicy, którzy mieli większy udział w wykonaniu zadań produkcyjnych, otrzymają wyższą premię - to również wynika z zawartego przed rokiem na szczeblu całej grupy Tauron ramowego porozumienia płacowego.

Jeden z zapisów porozumienia w spółce Tauron Wydobycie dotyczy zwiększenia funduszu wynagrodzeń jeszcze w 2018 roku o kwotę, jaka zostanie łącznie przyznana na premie. Na dopracowanie szczegółów tego rozwiązania strony mają ponad pół roku.

W innej spółce grupy Tauron - Tauron Ciepło, skupiającej aktywa ciepłownicze, zdecydowano się - zamiast jednorazowej premii - na podwyżkę wynagrodzeń pracowników co najmniej o 120 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia 2018 r. Taka kwota to część obligatoryjna, którą dostaną prawie wszyscy pracownicy, natomiast pozostałe środki na wzrost wynagrodzeń będą rozdysponowane uznaniowo przez przełożonych oraz prezesa Tauron Ciepło.

"Prezes zdecyduje o podziale puli na podwyżki wynoszącej ponad 400 tys. zł, a kierownicy rozdysponują wśród załogi 250 tys. zł. Uzgodniliśmy, że ta ostatnia część podwyżki, będąca w gestii kierowników, będzie mogła wynosić maksymalnie 100 zł na pracownika. Chodzi o to, aby z tych pieniędzy skorzystało jak najwięcej ludzi" – wyjaśnił przewodniczący Solidarności w spółce Tadeusz Nowak.

Choć zgodnie z zgodnie porozumienia ramowego sprzed roku, w latach 2017-2018 pracownicy spółek z grupy mieli otrzymać jednorazowe premie, a w dopiero w 2019 r. podwyżki płac zasadniczych, w zatrudniającej niespełna 1,5 tys. osób spółce Tauron Ciepło strony porozumiały się w sprawie podwyżek już w tym roku. "Takie rozwiązanie jest, naszym zdaniem, korzystniejsze dla pracowników" – ocenił Nowak.

8 czerwca ub. roku prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia podpisało z zarządem spółki ramowe porozumienie płacowe, które umożliwiło rozpoczęcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych spółkach grupy. Ustalono, ż w latach 2017-2018 pracownicy spółek z grupy Tauron otrzymają jednorazową premię, natomiast w czwartym kwartale 2018 r. rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w 2019 r.

Jak informował po podpisaniu ramowego porozumienia płacowego prezes grupy Tauron Filip Grzegorczyk, zgodnie z tym ustaleniami, do końca 2019 r. wysokość premii w zatrudniającej ok. 25 tys. osób grupie Tauron będzie uzależniona od osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA oraz realizacji wyznaczonych inicjatyw oszczędnościowych. Porozumienie sprecyzowało zasady polityki płacowej spółki w latach 2017-2019. W przypadku realizacji zakładanych wskaźników ekonomicznych oznacza to dodatkowe środki dla pracowników, jednak wypłata dodatkowych świadczeń zależy nie tylko od osiągnięcia określonego na dany rok wyniku EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją), ale również od realizacji inicjatyw oszczędnościowych w poszczególnych obszarach działania grupy.

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Tauron Polska Energia SA jest liderem grupy kapitałowej zajmującej się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni Polski i jest największym dystrybutorem oraz drugim pod względem wielkości krajowym sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.(PAP)

autor: Marek Błoński